Jak zorganizować wycieczkę do NCBJ

Jak zorganizować wycieczkę do NCBJ

Rezerwacja wizyty

Termin wizyty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych należy rezerwować telefonicznie w godzinach 8.30-15.00 pod numerem  22 273 16 12.

Zapisy przyjmowane są:

- w sierpniu na okres od września do grudnia,

- w grudniu na okres od stycznia do marca,

- w marcu na okres od kwietnia do sierpnia.

Podczas rezerwacji wizyty należy podać:

  • imię i nazwisko organizatora wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail,
  • imię i nazwisko opiekuna na czas wycieczki wraz z numerem telefonu komórkowego,
  • nazwę szkoły/uczelni/instytucji,
  • wiek uczestników (która klasa),
  • odpowiadający termin,
  • liczbę uczestników,
  • obywatelstwo uczestników,
  • wybrane zajęcia.

Rezerwację wizyty należy potwierdzić telefonicznie dwa tygodnie przed przyjazdem pod numerem
22 273 16 12.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub odwołania dokonanych rezerwacji.

O zmianach lub odwołaniu zapisujący grupę zostaną poinformowani telefonicznie.

Grupy, które spóźnią się na umówioną godzinę, muszą liczyć się z możliwością skrócenia wizyty w NCBJ.

 

Dokumenty

1. Lista uczestników

Konieczne jest przygotowanie listy uczestników zajęć edukacyjnych (formularz do pobrania poniżej). Lista powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania szkoły/uczelni/instytucji.

Kopię (skan) uzupełnionych i podpisanych dokumentów (listy uczestników) należy przesłać na adres Działu Edukacji i Szkoleń  deis@ncbj.gov.pl najpóźniej do godziny 12.00 dwa dni robocze przed planowanym przyjazdem.

Oryginał listy  należy przywieźć w dniu wycieczki w 2 egzemplarzach, wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość wszystkich zgłoszonych osób.

Na teren ośrodka będą wpuszczane tylko te osoby, których nazwiska znajdują się na liście uprzednio przesłanej do Działu Edukacji i Szkoleń. Nie ma możliwości zmian składu osobowego grupy w dniu wizyty.


2. Lista awizacyjna

Konieczne jest przygotowanie listy awizacyjnej uczestników zajęć edukacyjnych (formularz do pobrania poniżej). Uzupełniony plik (Lista awizacyjna) należy przesłać na adres Działu Edukacji i Szkoleń  deis@ncbj.gov.pl najpóźniej do godziny 12.00 dwa dni robocze przed planowanym przyjazdem.


3. Dokument tożsamości

Podczas wizyty każdy uczestnik wycieczki musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, ten sam, który został wpisany w zgłoszeniową listę awizacyjną.


Niedopełnienie ww. formalności będzie skutkować odwołaniem wizyty.

 

Cudzoziemcy

Ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych wstęp osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Instytutu. Listę gości zagranicznych (zawierającą ich imiona i nazwiska, obywatelstwo, kraj, numer paszportu) należy przesłać na adres Działu Edukacji i Szkoleń deis@ncbj.gov.pl nie później niż 2 tygodnie przed wizytą. Zgłoszone osoby należy również wpisać na listę uczestników zajęć edukacyjnych.

 

Ważne informacje

Do budynku reaktora mogą wejść jedynie osoby, które ukończyły 13 rok życia, dlatego w przypadku grup szkolnych zwiedzanie jest możliwe tylko dla klas siódmych bądź starszych (jeśli w klasie znajduje się osoba, która nie ukończyła 13 lat, nie może ona zwiedzić reaktora).

Ze względu na wytyczne procedur wejścia grupy wycieczkowe proszone są o niewnoszenie na teren Ośrodka plecaków i toreb. Dopuszcza się jednak wniesienie żywności/napojów w przezroczystej torebce.

Na teren Ośrodka nie można wnosić przedmiotów powszechnie uważanych za potencjalnie niebezpieczne (np. noży bądź innych ostrych narzędzi, gazu pieprzowego itp.).

Na teren Ośrodka nie można wnosić komputerów oraz innego sprzętu elektronicznego. Wyjątek stanowią telefony komórkowe.

Na terenie NCBJ (przy Biurze przepustek) znajduje się stołówka Bar56, gdzie można zamówić posiłek. Szczegółowych informacji udziela obsługa stołówki pod numerem telefonu 22 273 11 10.

Istnieje również możliwość skorzystania z usług Zakładu Transportu Samochodowego NCBJ, więcej informacji pod numerem telefonu 22 273 16 26.

 

UWAGA!

Niedozwolone jest przekraczanie podanej w cenniku maksymalnej liczebności grup!

 

Pandemia covid-19

Podczas przebywania na terenie NCBJ należy stosować się do obowiązujących wymogów sanitarnych (dystans, maseczki itp.). Dodatkowo zwiedzanie reaktora MARIA poprzedzone jest obowiązkową dezynfekcją dłoni.

Uprzejmie prosimy, aby osoby z objawami covid-19 nie brały udziału w wycieczce.