Departament Aparatury i Technik Jądrowych (DTJ)

Adres
05-400 Otwock-Świerk
NCBJ, bud. 7, pok. 136
tel. +48 22 273 14 13
e-mail DTJ@ncbj.gov.pl
książka adresowa DTJ
Dyrektor Departamentu
dr Jacek Rzadkiewicz
tel. +48 22 273 14 43
e-mail jacek.rzadkiewicz@ncbj.gov.pl

 

Zakres działania Departamentu

 1. prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych dotyczących w szczególności:
  • metod eksperymentalnych fizyki subatomowej dla celów poznawczych i utylitarnych,
  • akceleracji cząstek naładowanych i akceleratorów do celów badawczych i utylitarnych,
  • elektronicznej aparatury jądrowej i systemów pomiarowych do celów badawczych i utylitarnych,
  • technik detekcyjnych oraz detektorów promieniowania do celów badawczych i utylitarnych,
  • metod zastosowania fizyki subatomowej w innych dziedzinach wiedzy, takich jak fizyka medyczna, fizyka materiałów, fizyka atomowa, ochrona środowiska, informatyka itp., projektowanie i wykonywanie aparatury i urządzeń do wytwarzania i detekcji promieniowania jonizującego.
 2. wsparcie badawcze i naukowe oraz ścisła współpraca z Zakładem Doświadczalnym Aparatury Jądrowej ZDAJ

Struktura Departamentu

 1. Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek,
 2. Zakład Fizyki Detektorów,
 3. Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych,
 4. Zakład Badań Plazmy,

Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek (TJ1)

Do zakresu działania Zakładu należy prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinach:

 • fizyki przyspieszania cząstek naładowanych, projektowania i technologii akceleratorów,
 • fizyki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, w tym ze strukturami nanometrycznymi
 • opracowywanie detektorów promieniowania jonizującego dla przemysłu i medycyny,

oraz współudział w budowie i wykorzystaniu różnego typu urządzeń akceleratorowych do celów badawczych i zastosowań w przemyśle, medycynie, energetyce jądrowej, ochronie środowiska.

Zakład w szczególności opracowuje innowacyjne rozwiązania posiadające potencjał wdrożeniowy w zakresie struktur przyśpieszających i elementów prowadzenia wiązek cząstek naładowanych oraz wdraża te rozwiązania w ścisłej współpracy z Zakładem Aparatury Jądrowej.

Zakład Fizyki Detektorów (TJ3)

Do zakresu działania Zakładu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych z zakresu technik detekcyjnych promieniowania jonizującego, wykorzystanie eksperymentalnych metod fizyki jądrowej do zastosowań takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa kraju, ochrona granic oraz medycyna nuklearna. Zakład w szczególności rozwija metodyki badawcze dla detektorów promieniowania jonizującego, wykorzystywanych do celów użytkowych oraz w eksperymentach fizycznych.

Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ4)

Do zakresu działania Zakładu należy prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu systemów detekcyjnych promieniowania jonizującego, źródeł i diagnostyki promieniowania rentgenowskiego, elektronicznej aparatury jądrowej oraz systemów sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych, kontroli granic, medycyny nuklearnej i przemysłu oraz monitorowania zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zakład Badań Plazmy (TJ5)

Do zakresu działania Zakładu należą badania w dziedzinie fizyki plazmy, w tym diagnostyka plazmy, budowa układów plazmowych i ich wyposażenia, jak również badania aplikacyjne związane z wykorzystaniem plazmy w inżynierii powierzchni. Zadaniem Zakładu jest również prowadzenie badań w zakresie kontrolowanej syntezy jądrowej.