Menu odnośników dodatkowych

Do sprzedania

Sprzedaż budynków kontenerowych

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia zestaw 26 metalowych kontenerów – bud. 94 oraz zestaw 6 kontenerów – bud. 61a wraz z ich demontażem. Koszty rozbiórki, demontażu, utylizacji pozostałości wnętrza budynków oraz transportu obciążają kupującego. Możliwość wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu. O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena. Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży. ----