Park Naukowo Technologiczny

CELE PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO (PNT) ŚWIERK

PNT ma kreować nowe rozwiązania technologiczne i zarządza procesem przepływu wiedzy i technologii między sferą naukową a gospodarczą. Projekt ma charakter inkubatora przedsiębiorczości. Jego operatorem jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Park Naukowo Technologiczny jest zorganizowanym kompleksem infrastruktury wspomagającym młode, innowacyjne przedsiębiorstwa nastawione na rozwój produktów i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych branżach. Ma on optymalizować warunki transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badań. Park zarządza procesem przepływu wiedzy i technologii między instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Sprzyja również powstawaniu i rozwojowi firm innowacyjnych, oferując możliwość inkubacji i wsparcie procesów tworzenia firm typu spin-off na preferencyjnych warunkach.

PNT jest instytucją naukowo-badawczą, tworzy jednak również przyjazny klimat dla biznesu oraz realizuje rządowe i regionalne cele związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności. Rolą PNT jest:

  • sprawienie, że rezultaty badań naukowych zostaną wykorzystane w gospodarce,
  • zapewnienie przedsiębiorcom warunków i możliwości współpracy z uczonymi,
  • rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw,
  • stymulacja nowoczesnych programów studiów, zgodnie z potrzebami innowacyjnej gospodarki,
  • tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

PNT oferuje nowoczesną powierzchnię biurowa, laboratoryjną, wystawienniczo-konferencyjną. Ponadto Park obejmie opieką naukową projekty w nim realizowane. Dzięki zgromadzeniu wielu firm na terenie Parku zaistnieje możliwość zacieśniania współpracy partnerów pracujących „drzwi w drzwi”.

Obszar aktywności naukowej i gospodarczej skupia się na technologiach nuklearnych, akceleratorach cząstek, detektorach promieniowania i elektronice detekcyjnej, informatyce, nanotechnologii, nowych materiałach, technologiach medycznych, energetyce jądrowej i alternatywnej, izotopach, paliwach jądrowych i ochronie środowiska. Park jest też otwarty na nowe dyscypliny nauki i biznesu. Park pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązania technologiczne, wspomaga proces wymiany technologii oraz może uczesnitczyć w negocjowaniu umów transferu technologii.

HISTORIA PROJEKTU

Projekt Parku Naukowo-Technologicznego narodził się już w 2007 roku, gdy władze ówczesnego Instytutu Problemów Jądrowych dostrzegły potrzebę i potencjał myśli technicznej badaczy i inżynierów Instytutu oraz szerokie możliwości aplikacji wiedzy z zakresu technik jądrowych w przemyśle. Mając przewagę konkurencyjną w postaci braku Parku Naukowo-Technologicznego w okolicach Warszawy oraz dostęp do unikalnej infrastruktury badawczej takiej jak jeden z największych w Europie badawczy reaktor Jądrowy MARIA, był to krok odpowiedni w celu rozwoju potencjału ośrodka. Już w tamtym czasie nawiązano dobre relacje z władzami lokalnymi, które wsparły pomysł budowy Parku widząc możliwość rozwoju regionu poprzez unikalną koniunkcje możliwości. Po kilku latach negocjacji podpisano w 2010 roku umowę na projekt służący budowie Parku Naukowo-Technologicznego Świerk. Tak zaczęła się budowa nowego rodzaju ośrodka naukowo-badawczego mogącego stać się ważnym ogniwem pozwalającym lokalnym firmom na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej poprzez zastosowanie najnowocześniejszych osiągnięć polskiej nauki i inżynierii.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt PNT finansowany jest na podstawie Umowy nr 8/RPO WM2007-2013/2010, dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, „Budowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku” z Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, podpisanej 26 lipca 2010 roku. Beneficjentem projektu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Całkowita wartość projektu określona w umowie to około 50 milionów złotych, z czego wysokość dofinansowania ze środków RPO WM to 42 i pół miliona złotych, a wartość wkładu własnego NCBJ to 7 i pół miliona.

Więcej informacji: http://pnt.ncbj.gov.pl

Galeria zdjęć PNT

 

Status: 
Kontynuowany/Continued