PRISMAP

 

PRISMAP - Europejski program izotopów medycznych: Produkcja izotopów
o wysokiej czystości metodą separacji mas.

PRISMAP to euro­pej­ski pro­gram badań nad radio­nu­kli­dami (izo­to­pami pro­mie­nio­twór­czymi) o wyso­kiej czy­sto­ści otrzy­my­wa­nymi inno­wa­cyjną tech­niką sepa­ra­cji mas.

W skład kon­sor­cjum wcho­dzą klu­czowe euro­pej­skie ośrodki dys­po­nu­jące źró­dłami neu­tro­nów, wypo­sa­że­niem do sepa­ra­cji maso­wej izo­to­pów oraz akce­le­ra­to­rami i cyklo­tro­nami o dużej mocy, a także wio­dące bio­me­dyczne insty­tuty badaw­cze oraz insty­tu­cje opieki zdro­wot­nej zain­te­re­so­wane aktyw­nym wdra­ża­niem nowych radio­nu­kli­dów do dia­gno­styki i prak­tyki lecz­ni­czej.

PRISMAP będzie sta­no­wił węzeł komu­ni­ka­cyjny dla spo­łecz­no­ści użyt­kow­ni­ków roz­pro­szo­nej pomię­dzy uni­wer­sy­te­tami, ośrod­kami badaw­czymi, prze­my­słem i szpi­ta­lami, w podobny spo­sób, w jaki w USA Natio­nal Iso­tope Deve­lop­ment Cen­ter, wspie­rane przez Depar­ta­ment Ener­gii (DOE), zapew­niło dostęp do nowych radio­nu­kli­dów swoim użyt­kow­ni­kom.

PRISMAP sku­pia 23 part­ne­rów z 13 kra­jów euro­pej­skich, jedno Euro­pej­skie Labo­ra­to­rium Badaw­cze i orga­ni­za­cję mię­dzy­na­ro­dową. Pro­gram PRISMAP jest wspie­rany przez wio­dące sto­wa­rzy­sze­nia i insty­tu­cje, takie jak Euro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Medy­cyny Nukle­ar­nej (EANM) i Mię­dzy­na­ro­dowa Agen­cja Ener­gii Ato­mo­wej (MAEA).

Mapa konsorcjantów

źródło: https://www.prismap.eu/mediakit/

Cele pro­jektu:

Głów­nym celem PRISMAP jest umoż­li­wie­nie nowo powsta­ją­cym Euro­pej­skim infra­struk­tu­rom badaw­czym korzy­sta­nia z radio­nu­kli­dów o wyso­kiej czy­sto­ści do celów medycz­nych. PRISMAP sta­no­wić będzie punkt dostępu o jed­no­li­tych zasa­dach korzy­sta­nia przez wszyst­kich naukow­ców, nie­za­leż­nie czy będzie to MŚP, firmy far­ma­ceu­tyczne, ośrodki jądrowe, szpi­tale czy uni­wer­sy­tety. Oferta PRISMAP obej­mie nowe tech­niki wytwa­rza­nia izo­to­pów pro­mie­nio­twór­czych zgod­nie z wyso­kimi stan­dar­dami jako­ścio­wymi i posze­rzy zakres ich dostaw nawet do odle­głych labo­ra­to­riów euro­pej­skich. Dąże­niem PRISMAP jest zmiana dotych­cza­so­wego para­dyg­matu i zwięk­sze­nie skali wcze­snych badań kli­nicz­nych nowych radio­far­ma­ceu­ty­ków nakie­ro­wa­nych na scho­rze­nia nowo­two­rowe, które są jedną z głów­nych grup scho­rzeń w Euro­pie – w nowo­cze­snej kon­cep­cji lecze­nia tera­no­stycz­nego i medy­cyny sper­so­na­li­zo­wa­nej. W ten spo­sób PRISMAP zamie­rza wykre­ować w Euro­pie nowe złote wzorce korzy­sta­nia z radio­nu­kli­dów i przy­czy­nić się do zwięk­sze­nia zain­te­re­so­wa­nia ze strony prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­nego, a w kon­se­kwen­cji lep­szej opieki zdro­wot­nej i poprawy życia naszych oby­wa­teli.


Pod­sta­wowe zada­nia pro­jektu to:

▪Za­pew­nie­nie dostępu do nowych radio­nu­kli­dów do badań medycz­nych i usta­no­wie­nie dla nich nowych stan­dar­dów jako­ścio­wych;
▪Utwo­rze­nie jed­no­li­tego dostępu i komu­ni­ka­cji dla nowo powsta­ją­cych spo­łecz­no­ści badaw­czych;
▪Zwięk­sze­nie przej­rzy­sto­ści wyma­gań praw­nych w celu uspraw­nie­nia badań nad nowymi radio­far­ma­ceu­ty­kami;
▪Cha­rak­te­ry­styka nowych radio­nu­kli­dów pod wzglę­dem danych fizycz­nych i sku­tecz­no­ści bio­lo­gicz­nej;
▪Za­pew­nie­nie zrów­no­wa­żo­nego roz­woju PRISMAP w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej.
Warto zauwa­żyć, że w cen­trum uwagi PRISMAP są scho­rze­nia nowo­two­rowe sta­no­wiące poważne wyzwa­nie spo­łeczne, co zostało nie­dawno potwier­dzone w Euro­pej­skim pla­nie walki z rakiem (Europe’s Beating Can­cer Plan).

projekt PRISMAP mapa działania

źródło: https://www.prismap.eu/mediakit/Ter­min reali­za­cji pro­jektu: 1 maja 2021 r. – 30 kwiet­nia 2025 r.

Źródło finansowania: Projekt PRISMAP jest finan­so­wany z pro­gramu Hory­zont 2020 na pod­sta­wie umowy nr: 101008571      

Kwota dotacji: 4 995 257,50 EUR

Dotacja NCBJ: 321 125,00 EUR

Kierownik projektu: prof. Renata Mikołajczak

Ofi­cjalna strona pro­jektu: www.pri­smap.eu

Logo projektu PRISMAP           Logo UE

Logo projektu PRISMAP
Mapa konsorcjantów
projekt PRISMAP mapa działania
Logo UE
Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: