Laboratorium nieniszczących badań materiałowych

Laboratorium zostanie wyposażone w Spektrometr Ramana, który stosowany będzie do badania właściwości strukturalnych materiałów wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, lotniczym, jądrowym i metalurgicznym. Urządzenie to pozwoli na określenie składu fazowego materiałów, które ulegają korozji w trakcie pracy w warunkach eksploatacyjnych danego obiektu. Zakupione oprzyrządowanie pozwoli na kompleksową analizę materiałów i przygotowanie map składu fazowego w 2D i 3D. Ponadto, przystawka 3D umożliwi prowadzenie badań wpływu implantacji jonowej (a więc symulując wpływ neutronów) na strukturę materiałów. W przyszłości planuje się doposażenie ww. urządzenia w przystawkę wysokotemperaturową, co umożliwi badania strukturalne w warunkach in-situ.

Konfiguracja stanowiska badawczego i dobór wyposażenia laboratorium dokonane zostały w wyniku analizy potrzeb potencjalnych odbiorców usług, możliwości rozwijania technologii oraz analizy rynkowej. W szczególności odpowiadają one zidentyfikowanym światowym trendom rozwoju technologii, a przede wszystkim wynikom rozmów prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat z polskimi partnerami przemysłowymi, które wskazują na następujące kierunki rozwoju badań nieniszczących z wykorzystaniem promieniowania:

  • Rozwój technik związanych z radiografią cyfrową i tomografią,
  • Cyfrowa radiografia ultraszybka
  • Radiografia neutronowa
  • Radiografia wysokoenergetyczna
  • Analiza aktywacyjna z wykorzystaniem promieniowania X o energii 30 MeV oraz promieniowania neutronowego, produkowanego przez fotony promieniowania X o energii do 30 MeV
  • Produkcja rzadkich radioizotopów dla celów badawczych, medycznych i przemysłowych uzyskiwanych w wyniku reakcji materiału rodzimego z promieniowaniem X o energii 30 MeV lub neutronami · Rozwój metod neutronowych: spektrometria, analiz aktywacyjna, wykorzystanie techniki TOF (Time of Flight).

Budowane laboratorium, które będzie wykorzystywać Spektrometrię Ramana, jest idealnym uzupełnieniem ww. badań nieniszczących.