Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Komorowicza

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 19 grud­nia 2023 r. o godz. 15.00 w sali 172, budy­nek 39, ul. Andrzeja Soł­tana 7, 05-400 Otwock, odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej

Mgr. Michała Komo­ro­wicza

Temat roz­prawy:

High-tem­pe­ra­ture cor­ro­sion of cera­mic con­struc­tion mate­rials for Dual Fluid Reac­tor”

W obro­nie można rów­nież uczest­ni­czyć zdal­nie. Link do sesji jest nastę­pu­jący:

https: //www. goto­meet. me/NCBJme­eting­s/uz3-and-phd4gen-semi­nars

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie:

Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Michał Komo­ro­wicz – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

Autor: 
mgr Michał Komorowicz
Tytuł pracy: 
High-tem­pe­ra­ture cor­ro­sion of cera­mic con­struc­tion mate­rials for Dual Fluid Reac­tor
Termin obrony: 
wt., 2023-12-19 15:00
Miejsce: 
sala 172, budynek 39 (Cyfronet), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Promotor: 
prof. dr hab. Zbi­gniew Kon­rad Czer­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Promotor pomocniczy: 
dr Kazi­mierz Skro­bas (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

dr hab. inż. Mar­cin Bucho­wiecki (Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski)

prof. Brent Jef­fery Heu­ser (Uni­wer­sy­tet w Illi­nois)

dr hab. inż. Rafał Laskow­ski (Poli­tech­nika War­szaw­ska)

Data ogłoszenia: 
piątek, 1 gru 2023