Pracownia Fizyki Promieniowania RTG

Skaner

Prototyp Systemu CuXRFv1 – testy w warunkach dołowych w kopalni rudy miedzi.

Pra­cow­nia zaj­muje się zagad­nie­niami zwią­za­nymi z zasto­so­wa­niem pro­mie­nio­wa­nia RTG. Na początku dekady pra­co­wała nad budową lamp RTG., obec­nie zespół kon­cen­truje się na ich zasto­so­wa­niach. Ostat­nie lata to owocna współ­praca z part­ne­rem komer­cyj­nym. Zdo­byte doświad­cze­nia we wdra­ża­niu roz­wią­zań prze­my­sło­wych, a w szcze­gól­no­ści umie­jęt­ność poko­ny­wa­nia prze­szkód admi­ni­stra­cyj­nych i praw­nych dys­kon­to­wane jest lokal­nie, w NCBJ, gdzie grupa stała się cen­nym zaso­bem przy reali­za­cji pro­jek­tów.

Zespół:

Lista dostępna jedynie w sieci wewnętrznej NCBJ

 

Skaner