Zespół Elektroniki dla Dużych Infrastruktur Badawczych

Zespół reali­zuje zada­nia w trzech pro­jek­tach.

1. X-FEL

X-FEL

Prace mon­ta­żowe i kon­trola jako­ści modu­łów z ter­mi­na­lami PLC do ste­ro­wa­nia liniami eks­pe­ry­men­tal­nymi SASE2, SASE2 i SASE3.

Jest to zamó­wie­nie komer­cyjne, będące pol­skim wkła­dem rze­czo­wym do zakoń­czo­nego w 2017-tym roku pro­jektu X-FEL. X-FEL GMBH wyraża zain­te­re­so­wa­nie kolej­nym kon­trak­tem w roku 2020-tym, na dostawę 50 modu­łów wraz z zapew­nie­niem wspar­cia tech­nicz­nego.

2. PolFEL

PolFEL

Pol­ski laser na swo­bod­nych elek­tro­nach jest wielką inwe­sty­cją NCBJ, pla­no­waną na lata 2018-2022, z budże­tem 118 milio­nów PLN.

Obszary, w któ­rych zaan­ga­żo­wany jest zespół to:

 • Ste­ro­wa­nie polem w.cz. (LLRF)
 • Elek­tro­nika dla dia­gno­styki wiązki
 • Elek­tro­nika sys. bez­pie­czeń­stwa:
 • Bez­pie­czeń­stwo per­so­nelu
 • Bez­pie­czeń­stwo maszyny
 • Bez­pie­czeń­stwo radia­cyjne (sys­temy aktywne)
 • Kom­pu­te­rowy sys­tem ste­ro­wa­nia i dia­gno­styki
 • Obsługa IT

3. ESS

Obec­nie zespół reali­zuje zada­nie dostar­cze­nie 80 sys­te­mów LLRF dla sek­cji M-Beta (36) i dla H-Beta (44) oraz wybra­nych urzą­dzeń pomoc­ni­czych w ramach pol­skiego wkładu rze­czo­wego dla źró­dła neu­tro­nów ESS Umowa jest reali­zo­wana w kon­sor­cjum PEG (Polish Elec­tro­nic Group):

 • NCBJ (lider kon­sor­cjum)
 • Poli­tech­nika War­szaw­ska
 • Poli­tech­nika Łódzka

Lista członków zespołu dostępna jedynie w sieci wewnętrznej NCBJ

Osoby zain­te­re­so­wane współ­pracą (w jakiej­kol­wiek for­mie) pro­simy o kon­takt z dr. inż.  Jaro­sła­wem Sze­wiń­skim.

X-FEL
PolFEL
ESS