Grafen CVD - nadzieje i złudzenia

Seria: 
Seminarium Departamentu Fizyki Materiałów
Prelegent i afiliacja: 
dr Grzegorz Gawlik, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa 01-919, ul. Wólczyńska 133.
Data: 
śr., 2016-11-23 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, sala 223 NEUTRON
Streszczenie: 

Ce­lem pro­wa­dzo­nych prac by­ło wy­two­rze­nie trans­pa­rent­nych, gra­fenowych warstw grzew­czych na ele­men­tach optycz­nych. Gra­fen CVD wy­twa­rza­no na fo­lii mie­dzia­nej, a na­stęp­nie prze­no­szo­no na in­ne podło­ża optycz­ne. Otrzy­ma­ne war­stwy gra­fe­no­we cha­rak­te­ry­zu­ją się ty­po­wy­mi mi­kro­sko­po­wy­mi de­fek­ta­mi jak fał­dy i wy­spy war­stwy wie­lo­krot­nej, pęk­nię­cia. Tak wy­two­rzo­ne war­stwy oce­nia­no pod ką­tem ich od­por­no­ści na wa­run­ki śro­do­wi­sko­we. Oce­nia­no tak­że wa­run­ki na­grze­wa­nia opo­ro­we­go podło­ży z war­stwa­mi gra­fe­no­wy­mi. Okre­ślo­no wa­run­ki gra­nicz­ne od­por­no­ści me­cha­nicz­nej i ko­ro­zji elek­tro­che­micz­nej gra­fe­nu CVD i wy­ni­ka­ją­ce stąd ogra­ni­cze­nia apli­ka­cyj­ne.

Serdecznie zapraszam

Cezary Pochrybniak