Akumulacja defektów radiacyjnych w materiałach

Seria: 
Seminarium Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych
Prelegent i afiliacja: 
prof. dr hab. Jacek Jagielski, NCBJ
Data: 
wt., 2016-04-05 11:30
Miejsce: 
sala seminaryjna w budynku reaktora MARIA
Streszczenie: 

Pro­blem de­fek­to­wa­nia ra­dia­cyj­ne­go jest jed­nym z pod­sta­wo­wych za­gad­nień w tech­ni­kach ją­dro­wych i wie­lu in­nych dzie­dzi­nach na­uki i tech­no­lo­gii, jak np. im­plan­ta­cyj­ne do­miesz­ko­wa­nie pół­prze­wod­ni­ków. W trak­cie wy­kła­du zo­sta­ną omó­wio­ne za­gad­nie­nia zwią­za­ne z od­dzia­ły­wa­niem na­ła­do­wa­nych czą­stek z ma­te­ria­ła­mi, spo­so­by wy­zna­cza­nia stop­nia zde­fek­to­wa­nia (d. p. a) i za­gad­nie­nia zwią­za­ne z trans­for­ma­cja­mi de­fek­to­wy­mi w ma­te­ria­łach pod­da­nych pro­ce­so­wi de­fek­to­wa­nia. Głów­ny na­cisk bę­dzie po­ło­żo­ny na za­kres ener­gii po­ni­żej ba­rie­ry ku­lom­bow­skiej i pro­ce­sy za­cho­dzą­ce przy de­fek­to­wa­niu ma­te­ria­łów w za­kre­sie od­dzia­ły­wań ela­stycz­nych.

Se­mi­na­rium od­bę­dzie się w bu­dyn­ku re­ak­to­ra MARIA w sa­li se­mi­na­ryj­nej.

Za­in­te­re­so­wa­nych spo­za Świer­ku in­for­mu­je­my, że moż­na sko­rzy­stać z trans­por­tu NCBJ i do­je­chać na te­ren Świer­ku au­to­bu­sem od­jeż­dża­ją­cym o godz. 10.15 z ul. Ho­żej 69, (bra­ma wjaz­do­wa daw­ne­go Wydz. Fi­zy­ki UW).

Oso­by spo­za NCBJ pro­si­my o po­in­for­mo­wa­nie se­kre­ta­ria­tu DEJ o chę­ci uczest­nic­twa w se­mi­na­rium do 31 mar­ca 2016 r.

 

Dział Ana­liz i Po­mia­rów Re­ak­to­ro­wy­ch/EJ3/DEJ/NCBJ

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon seminarium_20160405.doc73 KB