Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przedmiot programu

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, zwanych dalej „projektami”, w ramach:

1. programów badawczych Unii Europejskiej;

2. innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Podmioty uprawnione do udziału w programie

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”:

1. uczelnie,

2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3. instytuty badawcze,

4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Warunki udziału w programie

Warunkiem udziału w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym:

1. wskazująca okres realizacji projektu oraz wykaz uczestników projektu;

2. określająca podział zadań i budżetu projektu na poszczególnych uczestników projektu;

3. określająca ogólny koszt udziału wnioskodawcy w projekcie;

4. określająca wysokość finansowania kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub wyrażoną kwotowo wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiącą wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przy czym w przypadku projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych wysokość tego finansowania lub wyrażona kwotowo wartość tego dostępu nie może być mniejsza niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem;

5. określająca wysokość wkładu finansowego wnioskodawcy ze środków krajowych;

6. potwierdzająca realizację projektu we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA