„VARying constants and FUNdamental COSMOlogy” – VARCOSMOFUN'16

Data: 
pon., 2016-09-12 08:00 do sob., 2016-09-17 14:00

Miejsce:
Kampus Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Szczerbcowa 4
70-503 Szczecin

Zobacz na mapie Google.

Konferencja kosmologiczna w Szczecinie: „VARying constants and FUNdamental COSMOlogy” – VARCOSMOFUN'16

W dniach 12–17.09.2016 od­bę­dzie się w Szcze­ci­nie wspó­łor­ga­ni­zo­wa­na przez NCBJ kon­fe­ren­cja „VARy­ing con­stants and FUNda­men­tal COSMOlo­gy” – VARCOSMOFUN’16. Sku­pi ona spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­mi al­ter­na­tyw­nych teo­rii Wszech­świa­ta do­pusz­cza­ją­cych moż­li­wość ewo­lu­cji sta­łych fi­zy­ki.

Kon­fe­ren­cji to­wa­rzy­szyć bę­dzie wy­kład otwar­ty pt. „Czy je­ste­śmy sa­mi we Wszech­świe­cie?” prof. Pau­la C. W. Da­vie­sa – ko­smo­lo­ga, lau­re­ata Na­gro­dy Tem­ple­to­na, człon­ka Ko­mi­te­tu Ste­ru­ją­ce­go Pro­jek­tu SETI, a tak­że au­to­ra licz­nych ksią­żek popularnona­ukowych wy­da­nych m.in. po pol­sku (np. „Mil­cze­nie gwiazd”).

Na za­koń­cze­nie kon­fe­ren­cji od­bę­dzie się tez se­sja fi­lo­zo­ficz­na prze­zna­czo­na dla szer­sze­go gro­na przed­sta­wi­cie­li na­uk ści­słych, hu­ma­ni­stycz­nych, fi­lo­zo­ficz­nych i teo­lo­gicz­nych pod wa­run­kiem re­je­stra­cji.

Dalsze informacje na stronach:

https://indico.cern.ch/e/varcosmo16

https://indico.cern.ch/event/462870/page/7565-public-lecture

https://indico.cern.ch/event/462870/registrations/

https://indico.cern.ch/event/462870/registrations/30881/

 

Ilustracje: 
Konferencja kosmologiczna w Szczecinie: „VARying constants and FUNdamental COSMOlogy” – VARCOSMOFUN'16