Centrum Doskonałości MANHAZ

Centrum Doskonałości MANHAZ

Centrum Doskonałości MANHAZ powstało w 2002 roku w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym obszarem działalności Centrum są usługi w zakresie analiz bezpieczeństwa i ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście ochrony zdrowia ludzkiego, różnego rodzaju dóbr i środowiska naturalnego.

ANALIZY RYZYKA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wyko­rzy­stu­jąc modele obli­cze­niowe wyso­kiej wier­no­ści oraz wydajne tech­niki prze­twa­rza­nia kom­pu­te­rowego two­rzymy:

 • eks­per­tyzy doty­czące oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko insta­la­cji prze­my­sło­wych oraz innych form dzia­łal­no­ści czło­wieka;
 • zin­te­gro­wane ana­lizy ryzyka insta­la­cji prze­my­sło­wych;
 • ana­lizy zagro­żeń poważ­nymi awa­riami wyni­ka­ją­cymi z loka­li­za­cji zakła­dów podwyż­szo­nego ryzyka;
 • ana­lizy w zakre­sie oceny podat­no­ści infra­struk­tury kry­tycz­nej na dzia­ła­nia nie­po­żą­dane (np. ataki ter­ro­ry­styczne);
 • ana­lizy zabez­pie­czeń przed wybu­chem w insta­la­cjach prze­my­sło­wych;
 • kom­pu­te­rowe sys­temy zarzą­dza­nia sytu­acją kry­zy­sową po awa­ryj­nych uwol­nie­niach nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji che­micz­nych;
 • sys­temy infor­mu­jące w cza­sie rze­czy­wi­stym o zagro­że­niach poważ­nymi awa­riami;
 • narzę­dzia do zarzą­dza­nia ryzy­kiem zwią­za­nym z trans­por­to­wa­niem sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych z wyko­rzy­sta­niem infra­struk­tury dro­go­wej, sieci kole­jo­wej i ruro­cią­gów;
 • sys­temy do oceny zagro­żeń i poziomu ryzyka gene­ro­wa­nego przez skła­do­wi­ska odpa­dów oraz insta­la­cje spa­la­nia i uty­li­za­cji odpa­dów;
 • ana­lizy ryzyka poża­ro­wego insta­la­cji prze­my­sło­wych wraz z moż­li­wymi sce­na­riu­szami poża­rów oraz pro­gnozą ich skut­ków.

ANALIZY NIEZAWODNOŚCI INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Za pomocą zaawan­so­wa­nych narzę­dzi mecha­niki obli­cze­nio­wej pły­nów (CFD) możemy wyko­ny­wać pre­cy­zyjne ana­lizy cieplno-prze­pły­wowe dla wielu urzą­dzeń tech­nicz­nych, będą­cych klu­czo­wymi czę­ściami insta­la­cji prze­my­sło­wych. Pozwa­lają one zarówno ziden­ty­fi­ko­wać mogące pro­wa­dzić do awa­rii ano­ma­lie, jak i znaj­do­wać naj­słab­sze ogniwa poszcze­gól­nych sys­temu oraz wyzna­czać mar­gi­nesy ich bez­piecz­nej pracy.

Nasze kom­pe­ten­cje umoż­li­wiają mię­dzy innymi:

 • pro­jek­to­wa­nie nowych kom­po­nen­tów insta­la­cji, wraz z suge­stiami odno­śnie doboru kształtu i mate­ria­łów nie­zbęd­nych do ich wyko­na­nia;
 • testo­wa­nie i opty­ma­li­za­cję dzia­ła­nia insta­la­cji;
 • wspo­ma­ga­nie wyboru naj­lep­szych pod­ze­spo­łów lub mediów prze­pły­wo­wych (czyn­ni­ków robo­czych);
 • bada­nie i dostar­cza­nie infor­ma­cji o skraj­nych warun­kach pracy insta­la­cji;
 • w prze­ci­wień­stwie do warun­ków labo­ra­to­ryj­nych – ide­alne odwzo­ro­wa­nie kom­po­nen­tów i bada­nie ich zacho­wa­nia w izo­la­cji od nie­osza­co­wa­nych warun­ków zewnętrz­nych;
 • prze­śle­dze­nie roz­woju zja­wi­ska fizycz­nego w róż­nych ska­lach cza­so­wych i prze­strzen­nych;
 • bada­nie kom­po­nen­tów insta­la­cji nara­żo­nych na uszko­dze­nie lub znisz­cze­nie bez obawy przed koniecz­no­ścią ponie­sie­nia dodat­ko­wych kosz­tów;
 • okre­śla­nie opty­mal­nych geo­me­trii poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów insta­la­cji;
 • prze­pro­wa­dza­nie pro­ba­bi­li­stycz­nych ana­liz bez­pie­czeń­stwa i nie­za­wod­no­ści ukła­dów zło­żo­nych.
Centrum Doskonałości MANHAZ
Status: 
Zakończony/Finished