Zmarł śp. Wiesław Szmek

Żmarł Wiesław Szmek

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­miamy, że w dniu 8 stycz­nia 2023 r. zmarł śp. Wie­sław Szmek.

Ok. 30 lat pra­co­wał w Świerku, naj­pierw w Insty­tu­cie Ener­gii Ato­mo­wej, a następ­nie w Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych. Przed odej­ściem na eme­ry­turę pra­co­wał w Pań­stwo­wej Agen­cji Ato­mi­styki. Zaj­mo­wał się głow­nie pro­ble­mami zwią­za­nymi z opty­ma­li­za­cją elek­trowni ato­mo­wych. Dwa lata prze­by­wał w USA i kilka lat w Teme­li­nie (Cze­chy).

Spo­cznie na Powąz­kach Woj­sko­wych; pogrzeb odbę­dzie się 19 stycz­nia 2023 r. o godz. 15.00 (wej­ście bramą nr 1).

Zaw­sze cichy i spo­kojny, zawsze gotów do pomocy, po pro­stu – dobry czło­wiek.

Będzie go bra­ko­wało wszyst­kim, któ­rzy go znali.

kole­dzy ze stu­diów na UW

ZałącznikWielkość
PDF icon Zmarł św.pamięci Wiesław Szmek114.78 KB
Żmarł Wiesław Szmek