Zmarł profesor Marek Moszyński

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2022 r. w wieku 84 lat zmarł śp. prof. dr hab. inż. Marek Moszyński.

Śp. prof. Marek Moszyński

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 18 stycznia.
Msza św. w kościele akademickim św Anny o godz. 13:00
Złożenie urny w grobie rodzinnym o godz. 14:30, Powązki, 6. brama, kwatera 257a, 1. rząd, 12. Grób

Zamiast wiązanek i kwiatów Rodzina prosi o wpłatę na
Fundację Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci
33 1240 1082 1111 0000 0428 2080

Informacje o transporcie z NCBJ

 


Profesor Marek Moszyński był światowym autorytetem w dziedzinie badań nad detekcją i spektroskopią promieniowania jonizującego, w szczególności w obszarze badań materiałów scyntylacyjnych. Był współtwórcą pierwszego na świecie tomografu PET wykorzystującego informację o czasie przelotu anihilacyjnych kwantów gamma i odkrywcą szybkiej składowej impulsu świetlnego fluorku baru – nieorganicznego scyntylatora wykorzystywanego przez dekady do detekcji sygnałów świetlnych z nanosekundową rozdzielczością czasową. W ostatnich latach aktywnie pracował nad charakteryzacją nowych fotodetektorów oraz nad praktycznym wykorzystaniem technik scyntylacyjnych. Był mistrzem i wychowawcą dwóch pokoleń naukowców, tworząc w instytucie w Świerku unikalny na skalę światową zespół. Jego zasługi w branży detekcji scyntylacyjnej były docenione przez światową organizację IEEE Nuclear and Plasma Science Society nagrodą Glenn Knoll Radiation Instrumentation Outstanding Achievement Award.

Profesor Marek Moszyński przez dziesięć lat pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Problemów Jądrowych ds. Badawczo-Rozwojowych. Przez wiele lat zasiadał też w kolejnych Radach Naukowych – najpierw IPJ, a następnie NCBJ. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez władze państwowe oraz przez środowisko i organizacje naukowe. Był członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Jednak przede wszystkim Profesor Marek Moszyński był wspaniałym człowiekiem, pełnym ciepła, otwartym na dyskusje, zawsze z ogromnym szacunkiem dla adwersarzy, potrafiącym uważnie słuchać i rzeczowo argumentować, a także bez wahania przyznać, gdy jego argumenty nie były rozstrzygające. Z całą pewnością dla wszystkich, którzy mieli szczęście spotkać Profesora na swej drodze, Jego odejście jest nagłą, wielką i bolesną stratą. Przekazujemy najszczersze kondolencje Rodzinie Pana Profesora.

Klepsydra prof. Moszyńskiego

Dyrekcja i Rada Naukowa Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
współpracownicy, koledzy, przyjaciele

 

Wspomnienia współpracowników 

Agnieszka Syntfeld-Każuch:

Dwa dni temu, we wtorek, 27 grudnia 2022 roku, odszedł do Wieczności Profesor Marek Moszyński – postać nietuzinkowa – wspaniały szef, mentor dla dużej grupy młodszego pokolenia, badacz, eksperymentator, niesłychanie spostrzegawczy, wyczuwający istotę badań i wytyczający standardy pomiarowe w obszarze detektorów scyntylacyjnych, fotodetektorów i ich zastosowań. Czuł potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem – uważał to za swojego rodzaju misję, nie czerpiąc praktycznie żadnych korzyści materialnych. Współpraca z profesorem Markiem Moszyńskim była, dla nas – jego podopiecznych, niemalże naukową przygodą, dawała motywację, czuliśmy się jedną drużyną. Chciał prowadzić badania i budować laboratoria w Polsce – by afiliować osiągnięcia swoje i grupy głównie w polskim instytucie, by obcokrajowcy mogli się uczyć od Polaków – to była jego dewiza życiowa. Profesor Marek Moszyński to autorytet moralny, wierny swoim zasadom i poglądom. Dyskusje nie prowadziły do wzajemnych uprzedzeń, nawet jeśli ścierały się w nich przeciwstawne sobie poglądy. To także dżentelmen, okazywał szacunek każdemu człowiekowi, niezależnie od pozycji materialnej czy zawodowej.

Martyna Grodzicka-Kobyłka:

Żegnając z ogromnym smutkiem Profesora Marka Moszyńskiego, jestem ogromnie wdzięczna za możliwość poznania go prywatnie i przywilej współpracy z nim – był on jednym z najwybitniejszych światowych ekspertów w dziedzinie detektorów scyntylacyjnych naszych czasów. Podziwiam go, jako wybitnego naukowca i nauczyciela, otwartego, pełnego ciepła i życzliwości w codziennych kontaktach, który inspirował do nowych przemyśleń i poszukiwań. Zawsze będę pamiętać o tym, co mu zawdzięczam oraz o niesamowitej dawce wsparcia, ciepła, zaufania, którą od niego otrzymałam. Jak również będę sięgać w pracy naukowej do jego dokonań.

Łukasz Świderski:

Prof. Marek Moszyński był postacią znaną całemu środowisku pracującemu z detektorami scyntylacyjnymi. Jego prace stanowiły punkt odniesienia dla wielu badaczy zajmujących się badaniem scyntylatorów. Był naukowym wychowawcą wielu z nas, pracujących teraz nie tylko w NCBJ, ale również w ośrodkach badawczych na całym świecie. Cieszył się nie tylko autorytetem wśród eksperymentatorów z różnych pokoleń fizyków, ale był również darzony ogromną sympatią, dzięki swojemu życzliwemu nastawieniu do każdego, kto zwracał się do niego z prośbą o pomoc w badaniach.

Tomasz Szczęśniak:

Prof. Marek Moszyński wspierał mnie naukowo i osobiście od pierwszego dnia pobytu w Świerku. Prowadził mnie przez te wszystkie lata, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomagając mi być lepszym naukowcem. Poznanie tajników detektorów promieniowania nie byłoby możliwe bez jego pomocy, zaufania i cierpliwości. Na zawsze w mojej pamięci pozostaną te wszystkie godziny, wspólnie spędzone w laboratorium, kiedy Marek z błyskiem w oczach "kręcił gałkami" przy aparaturze, poprawiając wynik o kolejne pikosekundy. Żałuję, że już nigdy nie usłyszę: "będę na urlopie, więc spokojnie można do mnie dzwonić, bo poprawiam publikację" albo "a ile wyszło fotoelektronów?". Miałem okazję pracować z jednym ze światowych ekspertów w dziedzinie detektorów scyntylacyjnych i cieszę się, że mogę stwierdzić, że był on nie tylko moim mentorem, ale i przyjacielem.


Infor­ma­cje o trans­por­cie

Dla osób, które chcą uczest­ni­czyć w uro­czy­sto­ści pogrze­bo­wej będzie zapew­niony trans­port – auto­kar (y) * NCBJ.

Zbiórka: godz. 11.45, par­king NCBJ

Po mszy świę­tej – w przy­padku dwóch auto­karów: jeden auto­kar poje­dzie z Kościoła na cmen­tarz (osoby, które zde­cy­dują się poje­chać na cmen­tarz, wra­cają z niego we wła­snym zakre­sie), a drugi auto­kar wróci do NCBJ (dla osób, które chcą zdą­żyć na auto­busy z NCBJ odjeż­dza­jące o godz. 16.00)

Po mszy świę­tej – w przy­padku jed­nego auto­karu: naj­pierw auto­kar poje­dzie na cmen­tarz (aby wysia­dły osoby, które chcą uczest­ni­czyć w zło­że­niu urny w gro­bie i następ­nie na wła­sną rękę wrócą z cmen­tarza), a potem do NCBJ (aby zdą­żyć na auto­busy odjeż­dża­jące o godz. 16.00)

Pro­simy o dekla­ra­cję:

– które osoby będą wyjeż­dżać spod NCBJ

– które osoby potrze­bują trans­portu jedy­nie na tra­sie kościół – cmen­tarz

bar­dzo pro­szę o infor­ma­cje na maila monika. kos@ncbj. gov. pl do dnia 16.01.2023 r.

 

*w zależ­no­ści od liczby osób chęt­nych na trans­port ze Świerka, będzie pod­sta­wiony jeden lub dwa auto­kary.

 

Śp. prof. Marek Moszyński