Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej - mgr Paritosh Verma

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej,

której autorem jest mgr Pari­tosh Verma

 

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie https: //bip. ncbj. gov. pl/ar­ty­ku­ly­/89/po­ste­po­wa­nia-dok­tor­skie

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie:

https: //cern. zoom. us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJi­UT09

Autor: 
Paritosh Verma
Tytuł pracy: 
Gra­vi­ta­tio­nal dipole and quadru­pole radia­tion from pul­sars
Termin obrony: 
pon., 2023-03-06 12:00
Miejsce: 
sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
Promotor: 
Prof. dr hab. Andrzej Kró­lak (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 
  • Dr hab. Patryk Mach (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski)
  • Prof. dr hab. Edward Malec (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski)
  • Prof. dr hab. Marek Rogatko (Uni­wer­sy­tet Marii Curie-Skło­dow­skiej)
Data ogłoszenia: 
piątek, 10 lut 2023