Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Jędrzejczyka

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 20 grud­nia 2023 r. o godz. 15.00 w sali 172, budy­nek 39, ul. Andrzeja Soł­tana 7, 05-400 Otwock, odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej

Mgr. Michała Jędrzej­czyka

Temat roz­prawy:

Esta­bli­sh­ment of best prac­ti­ces in redu­cing uncer­ta­in­ties in mul­ti­group cross-sec­tions with Bay­esian methods”

W obro­nie można rów­nież uczest­ni­czyć zdal­nie. Link do sesji jest nastę­pu­jący:

https: //www. goto­meet. me/NCBJme­eting­s/uz3-and-phd4gen-semi­nars

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie; Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr inż. Michał Jędrzej­czyk – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

prof. dr hab. Mariusz Dąbrow­ski

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Dok­tor­skiej

 

Autor: 
mgr Michał Jędrzejczyk
Tytuł pracy: 
Esta­bli­sh­ment of best prac­ti­ces in redu­cing uncer­ta­in­ties in mul­ti­group cross-sec­tions with Bay­esian methods
Termin obrony: 
śr., 2023-12-20 15:00
Miejsce: 
sala 172, budynek 39 (Cyfronet), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Promotor: 
dr hab. Tomasz Kozłow­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Promotor pomocniczy: 
dr Piotr Kopka (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

prof. dr hab. Jerzy W. Mie­tel­ski (Pol­ska Aka­de­mia Nauk)

prof. dr hab. inż. Janusz Wojt­ko­wiak (Poli­tech­nika Poznań­ska)

dr Xu Wu (Uni­wer­sy­tet Pół­nocna Karo­lina, USA)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
piątek, 1 gru 2023