Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Krajewskiej

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 1 wrze­śnia 2023 r. o godz. 15.00 odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej

mgr inż. Zuzanny Kra­jew­skiej.

Obrona odbę­dzie się w try­bie zdal­nym. Link do sesji jest nastę­pu­jący:

https: //u­s06web. zoom. us/j/86286803764?pwd=e­UNDVjNkd­nFLRDVvOUFje­DFHdTVzUT09

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie: Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr inż. Zuzanna Kra­jew­ska – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

prof. dr hab. Mariusz Dąbrow­ski

Prze­wod­ni­czący Komi­sji ds. postę­po­wa­nia

w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora.

Autor: 
mgr inż. Zuzanna Krajewska
Tytuł pracy: 
Front-end inve­sti­ga­tions of the coated par­tic­les nuc­lear fuel for high tem­pe­ra­ture gas cooled reac­tors
Termin obrony: 
pt., 2023-09-01 15:00
Promotor: 
prof. dr hab. Wacław Gudow­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Promotor pomocniczy: 
dr Agnieszka Boet­t­cher (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

dr Michael Fuet­te­rer (Wspólne Cen­trum Badaw­cze Komi­sji Euro­pej­skiej)

dr Jason Hales (Naro­dowe Labo­ra­to­rium Idaho)

prof. dr hab. Gra­żyna Zakrzew­ska-Koł­tu­nie­wicz (Insty­tut Che­mii i Tech­niki Jądro­wej)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
poniedziałek, 7 sie 2023