Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Hisham Lotfy Elgendy

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 5 grud­nia 2023 r. o godz. 13.00 w sali 172, budy­nek 39, ul. Andrzeja Soł­tana 7, 05-400 Otwock, odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej

Mgr Hisham Lotfy Elgendy

Temat roz­prawy:

CFD mode­ling of dual fluid reac­tor (DFR) demon­stra­tor”

 

W obro­nie można rów­nież uczest­ni­czyć zdal­nie. Link do sesji jest nastę­pu­jący:

https: //www. goto­meet. me/NCBJme­eting­s/uz3-and-phd4gen-semi­nars

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie:

Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Hisham Elgendy – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

dr hab. Wacław Gudow­ski

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Dok­tor­skiej

Autor: 
Hisham Lotfy Elgendy
Tytuł pracy: 
CFD mode­ling of dual fluid reac­tor (DFR) demon­stra­tor
Termin obrony: 
wt., 2023-12-05 13:00
Miejsce: 
sala 172, budynek 39 (Cyfronet), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Promotor: 
prof. dr hab. Zbi­gniew Kon­rad Czer­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Promotor pomocniczy: 
dr Michał Spi­rzew­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

dr hab. inż. Elż­bieta For­na­lik-Wajs (Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza)

dr hab. Inż. Rafał Laskow­ski (Poli­tech­nika War­szaw­ska)

prof. dr hab. inż. Kon­rad Świr­ski (Poli­tech­nika War­szaw­ska)

Data ogłoszenia: 
środa, 8 lis 2023