Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kucal

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 19 grud­nia 2023 r. o godz. 11.30 w sali 172, budy­nek 39, ul. Andrzeja Soł­tana 7, 05-400 Otwock, odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej

Mgr Ewe­liny Kucal

Temat roz­prawy:

Mode­ling of neu­tron radia­tion damage in cera­mic con­struc­tion mate­rials for the Dual Fluid Reac­tor using heavy ions”

Pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbi­gniew Kon­rad Czer­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Pro­mo­tor pomoc­ni­czy: dr Cyprian Miesz­czyń­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

W obro­nie można rów­nież uczest­ni­czyć zdal­nie. Link do sesji jest nastę­pu­jący:

https: //www. goto­meet. me/NCBJme­eting­s/uz3-and-phd4gen-semi­nars

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie:

Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr inż. Ewe­lina Kucal – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

prof. dr hab. Mariusz Dąbrow­ski

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Dok­tor­skiej

Autor: 
mgr Ewelina Kucal
Tytuł pracy: 
Mode­ling of neu­tron radia­tion damage in cera­mic con­struc­tion mate­rials for the Dual Fluid Reac­tor using heavy ions
Termin obrony: 
wt., 2023-12-19 11:30
Miejsce: 
sala 172, budynek 39 (Cyfronet), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Promotor: 
prof. dr hab. Zbi­gniew Kon­rad Czer­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Promotor pomocniczy: 
dr Cyprian Miesz­czyń­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

prof. dr hab. Mie­czy­sław Budzyń­ski (Uni­wer­sy­tet Marii Curie-Skło­dow­skiej)

prof. Fre­de­rico Gar­rido (CNRS, Paris Sac­lay)

dr hab. Zyg­munt Sze­fliń­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)

Data ogłoszenia: 
piątek, 1 gru 2023