Badanie własności luminescencyjnych materiałów scyntylacyjnych

Tema­tyka jest kon­ty­nu­acją dzia­łal­no­ści nauko­wej pro­wa­dzo­nej w gru­pie Spek­tro­sko­pii Mate­ria­łów Scyn­ty­la­cyj­nych i Fos­fo­rów Zakładu Opto­elek­tro­niki Wydziału Fizyki, Astro­no­mii i Infor­ma­tyki Sto­so­wa­nej UMK w Toru­niu:

  • spek­tro­sko­pia przy wzbu­dze­niu świa­tłem widzial­nym jak i w ultra­fio­le­cie,
  • pomiary radiolumi­ne­scen­cji przy wzbu­dze­niu pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym,
  • pomiar krzy­wych jarze­nia ter­micz­nie sty­mu­lo­wa­nej lumi­ne­scen­cji oraz dekom­po­zy­cja zmie­rzo­nych krzy­wych w celu bada­nia sta­nów pułap­ko­wych
  • bada­nia mate­ria­łów przy pomocy dwu­wiąz­ko­wego wzbu­dze­nia z uży­ciem lasera pod­czer­wo­nego i pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego.

Celem badań jest cha­rak­te­ry­za­cja bada­nie pro­ce­sów trans­feru ener­gii zacho­dzą­cych w scyn­ty­la­to­rach. Dodat­kowo efek­tem jest posze­rza­nie kom­pe­ten­cji zakładu TJ3 o optyczne metody bada­nia wła­sno­ści scyn­ty­la­to­rów. Zwią­zane z tą tema­tyką są dzia­ła­nia mające na celu posze­rze­nie zaple­cza apa­ra­tu­ro­wego do reali­za­cji tych badań.

Osoba pro­wa­dząca:

Dr Kamil Bry­lew