Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Nazwa i adres oferenta: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Status oferenta: Sieć naukowa
Członkowie sieci naukowej: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Wartość projektu: 6 247 000,00 PLN
Dofinansowanie: 6 000 000,00 PLN
Okres realizacji: 31.08.2011 - 30.08.2014

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Strategiczny projekt badawczy "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

Zadanie badawcze nr 6: „Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej”

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych technologii i metod pomiarowych, zapewniających ochronę zdrowia populacji oraz zasobów środowiskowych na wszystkich etapach wdrażania energetyki jądrowej w Polsce oraz wytworzenie mechanizmów umożliwiających powstanie w Polsce zaplecza technicznego i naukowego, zdolnego do oceny i kontroli wpływu elektrowni jądrowej, na zdrowie ludzi i środowisko, a jednocześnie konkurującego pod względem innowacyjności na arenie międzynarodowej. Te same mechanizmy ułatwią rozwój polskich specjalności naukowych m.in. dozymetrii promieniowania neutronowego, technologii detektorów promieniowania oraz badań dotyczących oddziaływania promieniowania z materiałem biologicznymi. 

Realizacja projektu obejmuje cztery główne cele przedstawione w ogłoszeniu konkursowym NCBiR:

  1. Opracowanie ogólnej koncepcji i metod badań środowiskowych (w tym zdrowotności) dla przewidywanej lokalizacji EJ.
  2. Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe.
  3. Adaptacja istniejących i opracowanie nowych metod radiometrycznych do zastosowań w ochronie radiologicznej pracowników, ludności i środowiska wokół EJ, z uwzględnieniem pomiarów niskich aktywności izotopów emitowanych z EJ oraz dozymetrii awaryjnej i retrospektywnej.
  4. Opracowanie nowych lub udoskonalenie przyrządów do pomiarów radiometrycznych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych realizuje pięć spośród 18 etapów projektu:

  • Etap 4, Założenia do budowy systemu monitoringu aktywnego wokół planowanych obiektów EJ oraz laboratorium realizującego monitoring pasywny terenu i otoczenia EJ
  • Etap 12, Pomiary skażeń wewnętrznych radionuklidami i ocena narażenia personelu EJ
  • Etap 13, Rozwój metod dozymetrii promieniowania neutronowego
  • Etap 17, Opracowanie i testy nowych lub zmodernizowanych przyrządów do pomiarów radiometrycznych w polach promieniowania neutronowego
  • Etap 18, Opracowanie wysokoczułej stacji pomiarowej do rejestracji promieniowania neutronowego i gamma 

Kontakt w NCBJ

dr inż. Michał Gryziński
michal.gryzinski@ncbj.gov.pl
+48 22 273 11 57

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej
Status: 
Zakończony/Finished