Szkoła z przyszłością

Tytuł projektu: Szkoła z przyszłością
Numer projektu: POKL.09.02.00-14-058/11
Wartość projektu: 998.682,00 zł
Okres realizacji: 16.4.2012 – 31.12.2014
Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
To jest tylko wizytówka projektu.
Oficjalna strona internetowa projektu dostępna jest pod adresem:
http://www.szkolazprzyszloscia.ncbj.pl

Szkoła z przyszłością

Projekt innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Główny cel projektu

Projekt innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w zakresie nauk ścisłych, prowadzące do tworzenia wysokospecjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki.

Projekt „Szkoła z przyszłością” ma w swym zamierzeniu przyczynić się do opracowania, upowszechnienia i wdrożenia nowego sposobu kształcenia kadr wysokich technologii, które w przyszłości docelowo byłyby odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki jądrowej. Kadra ta dodatkowo tworzyłaby nową, wysoko wykwalifikowaną grupę techniczną, która zasiliłaby Ośrodek Jądrowy w Świerku oraz inne instytucje i przedsiębiorstwa z sektora atomistyki.

Kierownik Projektu

mgr Marcin Paweł Sadowski
marcin.sadowski@ncbj.gov.pl
Dział Informacji Naukowej
tel. +48 22 27 31 123

Kontakt

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock-Świerk
projekt.szp@ncbj.gov.pl

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące Całkowity koszt projektu: 39 705 882,35 zł Kwota dofinansowania: 33 705 882,35 zł Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła z przyszłością
QRcode
Status: 
Zakończony/Finished