WŁAŚCIWOŚCI NUKLEONÓW W GĘSTEJ I GORĄCEJ MATERII JĄDROWEJ

Seria: 
Seminarium Zakładu Fizyki Teoretycznej
Prelegent i afiliacja: 
dr Jacek ROŻYNEK, NCBJ
Data: 
śr., 2016-05-18 12:15
Miejsce: 
pawilon NCBJ, Hoża 69, sala 22
Streszczenie: 

Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki prac opi­su­ją­cych zmia­ny wła­sno­ści nu­kle­onów – w ośrod­ku ma­te­rii ją­dro­wej, do­ty­czą­ce za­rów­no sta­nu rów­no­wa­gi ma­te­rii ją­dro­wej w ze­ro­wej tem­pe­ra­tu­rze jak i gę­stej ma­te­rii ha­dro­no­wej, któ­ra jest obec­na we wnę­trzu gwiazd neu­tro­no­wych. We wstę­pie omó­wię zmia­ny funk­cji struk­tu­ry nu­kle­onu w ma­te­rii ją­dro­wej obec­nej w cen­trum cięż­kich ją­der ato­mo­wych. Jak wia­do­mo nu­kle­ony to obiek­ty zło­żo­ne po­sia­da­ją­ce roz­miar i ma­sę. Opi­szę w pro­stym mo­de­lu jak zmie­nia­ją się te wła­ści­wo­ści nu­kle­onów pod wpły­wem ci­śnie­nia ma­te­rii ha­dro­no­wej. Na ko­niec po­ru­szę moż­li­wą mo­dy­fi­ka­cję sta­ty­sty­ki w go­rą­cej ma­te­rii ją­dro­wej w oko­li­cy przej­ścia fa­zo­we­go do ma­te­rii kwar­ko­wo-glu­ono­wej.

 Ser­decz­nie za­pra­sza­my,
 M. Ko­wal, W. Pie­choc­ki, L. Rosz­kow­ski, J. Skal­ski
Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon rozynek_-_zmiana_nazwy.doc31 KB