Ocena kosztów i bilansu energetycznego w energetyce jądrowej

Seria: 
Seminarium NCBJ
Prelegent i afiliacja: 
Dr inż. A. Strupczewski, prof. NCBJ; Dr Adam Szymański, Stowarzyszenia „Lubiatowska Wydma”; Dr Daniel Weissbach, Institut für Festkörper-Kernphysik GmbH, Leistikowstraße 2, 14050 Berlin
Data: 
pon., 2017-01-09 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo Technologiczny, sala 223 (NEUTRON)
Streszczenie: 

Podczas seminarium przewidziane są 3 wystąpienia:

 • 11:30 – 12.15 Dr inż. A. Strupczewski, prof. NCBJ — Ocena I analiza całkowitych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z energii jądrowej i z innych źródeł
  (Evaluation and analysis of total costs of electric energy production from nuclear power and other energy sources)
 • 12:15 – 12.45 Dr Adam Szymański, Stowarzyszenia „Lubiatowska Wydma” — Koszty wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni jądrowych- krytyka podejścia LCOE
  (Costs of electric energy production from NPPs, – discussion of LCOE approach)
 • 13:00 – 13.30 Dr Daniel Weissbach, Institut für Festkörper-Kernphysik GmbH, Leistikowstraße 2, 14050 Berlin — Energy intensities, EROI (energy returned on invested), for electric energy sources
  (Energochłonność I EROI – stosunek energii uzyskanej do energii włożonej – dla źródeł energii elektrycznej)

Pierwsze dwa referaty będą przedstawione w języku polskim, trzeci referat  będzie wygłoszonych po angielsku.  Nie przewiduje się tłumaczenia symultanicznego.
The first two presentations will be given in Polish, the third presentation – in English. Simultaneous interpretation is not planned.

Dyskutowany często problem nadmiernych kosztów energetyki jądrowej wymaga wszechstronnego podejścia i dyskusji. Niniejsze seminarium przewidziane jest jako stworzenie platformy do tej dyskusji. Na Seminarium zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym nadzwyczaj ważnym dla Polski problemem. Szczegóły dotyczące problematyki i zamierzeń organizatorów przedstawione są w załączniku.

Seminarium odbędzie się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego w sali MARIA.

 • Zainteresowanych spoza terenu Świerka informujemy, że do Świerka można dojechać autobusem pracowniczym, odchodzącym o godz. 10.25 (Hoża 69, brama wjazdowa) .
 • Gości uprzejmie prosimy o przesłanie na adres deis@ncbj.gov.pl  do 5 stycznia 2017 r. swych danych personalnych (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego/paszportu, miejsce zamieszkania) niezbędnych do przygotowania zezwoleń na wstęp do NCBJ (wymaganych przez procedury administracyjne).

Dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ

Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

 

Zapraszamy na ciekawe referaty i żywą dyskusję z udziałem ekspertów z organizacji antynuklearnych.

W referacie „Ocena i analiza całkowitych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z energii jądrowej i z  innych źródeł”  będzie przedstawiona kompleksowa ocena wszystkich kosztów ponoszonych przez społeczeństwo w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej, a więc

 • koszty płacone producentowi za energię dostarczaną do sieci,
 • koszty współpracy systemu z elektrownią w tym koszty wzmocnienie sieci i zapewnienia pokrycia zapotrzebowania społeczeństwa w okresach braku, wiatru, słońca, wody lub przestoju elektrowni na remonty i konserwacje
 • koszty zewnętrzne to jest koszty utraty zdrowia i życia przez personel i społeczeństwo wskutek działań związanych z całym cyklem budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni.

Koszty te będą przedstawione całościowo dla całego cyklu życia elektrowni, „od kolebki do grobu”, od wydobycia potrzebnych dla jej zbudowania materiałów i paliw do likwidacji elektrowni i unieszkodliwienia jej odpadów co odpowiada ocenie LCOE (Levelised Cost of Electricity).

W drugim referacie dr Adam Szymański będący przedstawicielem Stowarzyszenia Pozarządowego (NGO) „Lubiatowska Wydma” przedstawi krytykę podejścia  opartego na ocenie dla całego cyklu życia elektrowni  i tezę, że koszty energii jądrowej są kilkakrotnie wyższe od określonych metodą LCOE.

W trzecim referacie dr Weissbach przedstawi najważniejszy aspekt energetyki jądrowej , mianowicie jej rolę w bilansie energetycznym. W świetle przewidywanego zgodnie przez ekspertów nadchodzącego braku energii w skali światowej, stosunek energii jaką można uzyskać do energii jaką trzeba włożyć w różnych cyklach paliwowych jest sprawą zasadniczą, ważniejsza od ocen monetarnych i na dłuższą metę decydującą o tych kosztach. Stosunek EROI (The Energy Returned on Invested) decyduje o poziomie  cywilizacyjnym jaki możemy osiągnąć – i utrzymać.