Medycyna nuklearna dziś i jutro

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
Prof. dr hab. Leszek Królicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data: 
czw., 2016-11-17 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, aula 208 (EWA)
Streszczenie: 

Me­dy­cy­na nu­kle­ar­na jest sa­mo­dziel­ną dzie­dzi­ną me­dy­cy­ny wy­ko­rzy­stu­ją­cą ra­dio­far­ma­ceu­ty­ki w pro­ce­du­rach dia­gno­stycz­nych i lecz­ni­czych. Pierw­sze za­sto­so­wa­nie izo­to­pów pro­mie­nio­twór­czych w na­ukach przy­rod­ni­czych wią­że się z pra­ca­mi Ge­or­ge­’a He­ve­sy­’e­go (w la­tach 20. XX wie­ku). Za­sto­so­wał on ra­dio­izo­to­py w ba­da­niach pro­ce­sów me­ta­bo­licz­nych i zde­fi­nio­wał po­ję­cia znacz­ni­ka ra­dio­izo­to­po­wego. Prze­ło­mo­wym od­kry­ciem by­ło sztucz­ne otrzy­ma­nie w ro­ku 1934 pierw­szych ra­dio­izo­to­pów przez Ire­nę i Fre­de­ri­ca Jo­liot, mię­dzy in­ny­mi ra­dio­ak­tyw­ne­go fos­foru (32P). W ro­ku 1936 John Law­ren­ce (brat Er­ne­sta Law­ren­ce­’a) po­dał ra­dio­ak­tyw­ny fos­for stu­den­to­wi cho­re­mu na bia­łacz­kę. Szer­sze za­sto­so­wa­nie ra­dio­izo­to­pów w dia­gno­sty­ce i te­ra­pii przy­pa­da na la­ta 40. W tym cza­sie roz­po­czę­to pro­duk­cję ra­dio­izo­to­pów (tyl­ko dla ce­lów me­dycz­nych) w Oak Rid­ge La­bo­ra­to­ry i opu­bli­ko­wa­no do­nie­sie­nie o za­sto­so­wa­niu ra­dio­ak­tyw­ne­go jo­du w le­cze­niu ra­ka tar­czy­cy (Sam Se­idlin, 1946).

W cią­gu ostat­nich lat ob­ser­wu­je się burz­li­wy roz­wój me­tod ra­dio­izo­to­po­wych, szcze­gól­nie w za­kre­sie on­ko­lo­gii. Tech­ni­ki ra­dio­izo­to­po­we po­zwo­li­ły na wpro­wa­dze­nie me­tod obra­zo­wa­nia mo­le­ku­lar­ne­go do prak­ty­ki kli­nicz­nej; umoż­li­wia­ją one oce­nę wy­bra­nych pro­ce­sów me­ta­bo­licz­nych, ak­tyw­no­ści ukła­dów re­cep­to­ro­wych, czy me­cha­ni­zmów trans­por­tu­ją­cych. Szcze­gó­ło­wa cha­rak­terystyka pro­ce­su cho­ro­bo­we­go po­zwa­la na okre­śle­nie spo­so­bu le­cze­nia i je­go mo­ni­to­ro­wa­nie. W za­kre­sie me­tod lecz­ni­czych, pro­ce­du­ry ra­dio­izo­to­po­we po­zwo­li­ły na roz­wój me­dy­cy­ny per­so­na­li­zo­wa­nej i tzw. te­ra­no­sty­ki. Po­stę­py w za­kre­sie me­dy­cy­ny nu­kle­ar­nej są wy­ni­kiem osią­gnięć w wie­lu dys­cy­pli­nach na­uki: bio­lo­gii, che­mii, far­ma­ko­lo­gii, fi­zy­ki, me­dy­cy­ny. Ten in­ter­dy­scy­pli­nar­ny cha­rak­ter me­dy­cy­ny nu­kle­ar­nej de­cy­du­je o jej po­ten­cja­le i roz­wo­ju.

Kon­wer­sa­to­rium od­bę­dzie się w bu­dyn­ku Par­ku Nau­ko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go w sa­li 208 (EWA) .

Za­in­te­re­so­wa­nych spo­za te­re­nu Świer­ka in­for­mu­je­my, że do Świer­ka moż­na do­je­chać au­to­bu­sem pra­cow­ni­czym, od­cho­dzą­cym o godz. 10.25 (Ho­ża 69, bra­ma wjaz­do­wa) .

Prof. dr hab. Lu­dwik Do­brzyń­ski

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik konwersatorium_133.docx20.1 KB
PDF icon konwersatorium_133.pdf270.09 KB