„From bench to the bed side” – jak długo trwają badania nad nowym lekiem, na przykładzie radiofarmaceutyku do celowanej diagnostyki i terapii raka rdzeniastego tarczycy

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
Prof. dr hab. Piotr Garnuszek OR POLATOM
Data: 
czw., 2016-11-10 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, aula 208 (EWA)
Streszczenie: 

Dro­ga roz­wo­ju no­we­go le­ku to pro­ces skom­pli­ko­wa­ny i dłu­go­trwa­ły po­cząw­szy od zde­fi­nio­wa­nia po­trze­by, po­przez za­pro­jek­to­wa­nie le­ku i ba­da­nia roz­wo­jo­we, do je­go wdro­że­nia. Pro­ces ten to mul­ti­dy­scy­pli­nar­ny i roz­le­gły za­kres ba­dań. Wpro­wa­dze­nie do prak­ty­ki kli­nicz­nej no­wych le­ków, w tym ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków, wy­ma­ga wy­ko­na­nia licz­nych eks­pe­ry­men­tów przedkli­nicz­nych udo­wad­nia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo i spo­dzie­wa­ną sku­tecz­ność tych le­ków do dia­gno­sty­ki bądź te­ra­pii, a na­stęp­nie ba­dań kli­nicz­nych I, II i III fa­zy. Zwy­kle zaj­mu­je to od 8 do 14 lat i wy­ma­ga na­kła­dów fi­nan­so­wych prze­kra­cza­ją­cych mi­liard eu­ro.

Ak­tu­al­ne wy­ma­ga­nia praw­ne wca­le te­go pro­cesu nie uła­twia­ją. W pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­ny zo­sta­nie pro­ces roz­wo­ju no­we­go ra­dio­far­ma­ceu­ty­ku de­dy­ko­wa­ne­go do dia­gno­sty­ki ra­ka rdze­nia­ste­go tar­czy­cy (MTC), któ­ry wy­ka­zu­je wy­so­kie po­wi­no­wac­two do re­cep­to­rów cho­le­cy­sto­ki­ni­no­wych (CCK2-R). Ra­dio­far­ma­ceu­tyk ten na­le­ży do gru­py le­ków sie­ro­cych (sto­so­wa­nych w le­cze­niu scho­rzeń wy­stę­pu­ją­cych z nie­wiel­ką czę­sto­ścią). Opra­co­wy­wa­ny jest przez mię­dzy­na­ro­do­we kon­sor­cjum na­uko­we z istot­nym udzia­łem Ośrod­ka Ra­dio­izo­to­pów POLATOM, któ­ry od­po­wia­da m.in. za opra­co­wa­nie for­my far­ma­ceu­tycz­nej.

Kon­wer­sa­to­rium od­bę­dzie się w bu­dyn­ku Par­ku Nau­ko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go w sa­li 208 (EWA) .

Za­in­te­re­so­wa­nych spo­za te­re­nu Świer­ka in­for­mu­je­my, że do Świer­ka moż­na do­je­chać au­to­bu­sem pra­cow­ni­czym, od­cho­dzą­cym o godz. 10.25 (Ho­ża 69, bra­ma wjaz­do­wa) .

Prof. dr hab. Lu­dwik Do­brzyń­ski

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik konwersatorium_132.docx19.89 KB
PDF icon konwersatorium_132.pdf349.51 KB