Radiacyjna fizyka medyczna

Jednym z najszlachetniejszych zastosowań fizyki jądrowej jest jej wykorzystanie w medycynie. Metody fizyczne służą do diagnozy i terapii tak ciężkich chorób, jak choroby nowotworowe. Prowadzone w kilku niezależnych zespołach badawczych prace koncentrują się na następujących kierunkach:

  • Fizyczne modelowanie procesu tworzenia klastrów jonowych w obszarach o rozmiarach DNA przez cząstki naładowane o różnych jakościach
  • Dozymetria w brachyterapii wewnątrznaczyniowej: (i) standaryzacja dawek deponowanych przez liniowe źródła 32P oparta o pierścieniowe komory jonizacyjne; (ii) modelowanie Monte-Carlo rozkładu dawek w naczyniach krwionośnych
  • Nowe typy detektorów do charakteryzacji pól promieniowania urządzeń terapeutycznych (folie GAF Chromic, detektory TLD, cienkie warstwy diamentowe, okienkowe komory jonizacyjne)
  • Nowe rentgenowskie źródła promieniowania dla terapii nowotworów mózgu (zbudowana w Instytucie igła fotonowa stanowi unikatowe narzędzie w brachyterapii nowotworów)
  • Zastosowanie wiązek protonów 25 MeV do terapii nowotworów powierzchniowych