Stypendium naukowe (doktoranckie) - eksperymentalna fizyka neutrin

Data ogłoszenia: 
3 paź 2019 - 08:30
Data zbierania ofert: 
4 lis 2019 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA BIS 2018/30/E/ST2/00441 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki):
„Precyzyjne pomiary oscylacji neutrin w ulepszonym eksperymencie T2K”.
Wysokość stypendium to 4500 zł brutto miesięcznie.

Stypendium związane jest z pracą w neutrinowym eksperymencie T2K, który bada oscylacje neutrin oraz mierzy przekroje czynne na oddziaływania neutrin. Doktorant(ka) będzie brać udział w pracach związanych z dalekim detektorem T2K (Super-Kamiokande), procesem jego kalibracji i rekonstrukcji oraz poszukiwaniem nowych próbek oddziaływań neutrin do użycia w analizie oscylacji. Doktorant(ka) będzie współpracować z międzynarodowym zespołem fizyków, prezentować swoją pracę na zebraniach w Polsce oraz w Japonii. Możliwy jest staż w Japonii w trakcie studiów.
Wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę oraz ustny egzamin z fizyki w Graduate School of Physics and Chemistry NCBJ, który odbędzie się w listopadzie. Tylko osoby, które zdadzą egzamin, będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięskiego kandydata.

Termin rozpoczęcia pracy badawczej: luty 2020. Miejsce: Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu, dr hab. Justyny Łagody
(justyna.lagoda@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki (lub z innych dziedzin pokrewnych),
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie raportów i dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym,
  • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego niskopoziomowego języka programowania (preferowany C++) oraz środowiska UNIX/LINUX. Dodatkowym atutem będzie znajomość pakietów ROOT, Geant4,
  • zaangażowanie w pracę badawczą, umiejętności analityczne, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty: 

  • CV zawierające oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
  • list motywacyjny z opisem zainteresowań i osiągnięć naukowych,
  • opis dorobku naukowego (lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach, stypendiach, udziale w konferencjach etc.),
  • dane kontaktowe do 1–2 osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa) mogących udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • wyciąg ocen ze studiów I i II-go stopnia.

Osoby chętne do współpracy proszone są o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: justyna.lagoda@ncbj.gov.pl w terminie do 4 listopada 2019 r. z dopiskiem w tytule wiadomości „[stipend]”.

O terminie ewentualnej rozmowy i egzaminu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca listopada 2019 r.

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH