VI warsztaty naukowe: BNCT – jeszcze bliżej pacjenta

Miejsce: 
Wydział Fizyki Tech­nicz­nej i Mate­ma­tyki Sto­so­wa­nej Poli­tech­niki Gdań­skiej
Data: 
pt., 2020-02-07 09:00 do 16:30

Zapra­szamy ser­decz­nie na VI edy­cję warsz­ta­tów nauko­wych poświę­co­nych roz­wo­jowi tera­pii borowo-neu­tro­no­wej (Boron Neu­tron Cap­ture The­rapy).

Warsz­taty odbędą się 7 lutego 2020 r. na tere­nie Wydziału Fizyki Tech­nicz­nej i Mate­ma­tyki Sto­so­wa­nej Poli­tech­niki Gdań­skiej.

 

Orga­ni­za­to­rami wyda­rze­nia są Poli­tech­nika Gdań­ska i Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych, a odbywa się ono pod patro­na­tem hono­ro­wym Gdań­skiego Oddziału Pol­skiego Towa­rzy­stwa Fizyki Medycz­nej.

 

Celem warsz­ta­tów będzie wymiana doświad­czeń zdo­by­tych przez poszcze­gólne grupy badaw­cze oraz przed­sta­wie­nie nowego spoj­rze­nia na tech­niki wyko­rzy­sty­wane w tera­pii BNCT.

Pro­gram wyda­rze­nia podzie­lony jest na 3 moduły: Wszystko wokół boru i jego nośni­ków, Fizyczne aspekty tera­pii borowo-neu­tro­no­wej, Dysku­sja nad tera­pią BNCT w Pol­sce.

Szcze­gó­łowy pro­gram dołą­czony jest do zapro­sze­nia na warsz­taty.

 

Miej­sce warsz­ta­tów:

Wydział Fizyki Tech­nicz­nej i Mate­ma­tyki Sto­so­wa­nej Poli­tech­niki Gdań­skiej

Cen­trum Nano­tech­no­lo­gii A, Audy­to­rium 3/11

ul. G. Naru­to­wi­cza 11/12
80-233 Gdańsk

 

Zgło­sze­nia pro­simy kie­ro­wać mailowo na adres: bnc­t@ncbj. gov. pl do dnia 1.02.2020 r.

W potwier­dze­niu wia­do­mo­ści otrzy­mają Pań­stwo infor­ma­cję o umiesz­cze­niu na liście uczest­ni­ków.