„Various Faces of QCD 2" — 3 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizycznego sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych

Miejsce: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, ul. Andrzeja Sołtana 7
Data: 
sob., 2016-10-08 09:00 do ndz., 2016-10-09 16:00

„Various Faces of QCD 2" — 3 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizycznego sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych

Dnia 8 i 9 pa­ździer­ni­ka od­bę­dzie się 3 Sym­po­zjum Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Fi­zycz­nego sek­cji Fi­zy­ki Od­dzia­ły­wań Fun­da­men­tal­nych – „Va­rio­us Fa­ces of QCD 2”. Sym­po­zjum, któ­re jest kon­ty­nu­acją spo­tka­nia w Kiel­cach w 2014 ro­ku, jest or­ga­ni­zo­wa­ne przez Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, Wy­dział Fi­zy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Pol­skie To­wa­rzy­stwo Fi­zycz­ne. Od­bę­dzie się na te­re­nie Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Świer­ku (or­ga­ni­za­to­rzy za­pew­nia­ją bez­płat­ny trans­port z i do War­sza­wy). Udział w spo­tka­niu jest bez­płat­ny.

Wię­cej in­for­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie: http://qc­d2016.ncbj.gov.pl/

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do uczest­nic­twa w Sym­po­zjum.

Ilustracje: 
„Various Faces of QCD 2" — 3 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizycznego sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych
Załączniki: