Sympozjum dziesięciolecia

Miejsce: 
Online
Data: 
pt., 2021-11-05 09:00

Sza­nowni Pań­stwo!
Trans­mi­sję z Sym­po­zjum będzie można obej­rzeć w ser­wi­sie YouTube pod adre­sem

https: //y­outu. be/JKx2-ujy­6RY

Już w tej chwili jest tam widoczna plan­sza powi­talna, a trans­mi­sję wła­ściwą roz­pocz­niemy w pią­tek parę minut przed godziną 9.
Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich pra­cow­ni­ków do śle­dze­nia wyda­rze­nia. Nadal jest też moż­liwe zare­je­stro­wa­nie się niewiel­kiej liczby chęt­nych do udziału oso­bi­stego. Instruk­cja zgło­sze­nia została prze­słana Pań­stwu w poprzed­nim mailu.
Infor­muję też, że pro­gram sym­po­zjum uległ niewiel­kiej mody­fi­ka­cji. Aktu­alny pro­gram prze­sy­łam poni­żej.

Z pozdro­wie­niami,
Marek Paw­łow­ski

Pro­gram Sym­po­zjum Dzie­się­cio­le­cia NCBJ

Świerk, 5 listo­pada 2021 r.

9:00 – 10:30

Część ofi­cjalna: powi­ta­nie, wystą­pie­nia gości spe­cjal­nych, wystą­pie­nie Dyrek­tora NCBJ pod­su­mo­wu­jące dzie­się­cio­let­nią dzia­łal­ność Insty­tutu

10:30 – 10:50

Prze­rwa kawowa

10:50 – 12:10

„To co naj­mniej­sze, to co naj­więk­sze, to co warte Nobla”
prof. dr hab. Sta­ni­sław Mrów­czyń­ski

„Reak­tory jądrowe i tech­no­lo­gie reak­to­rowe w Świerku”
dr inż. Michał Gry­ziń­ski

”POLATOM dla medy­cyny – nowe radio­far­ma­ceu­tyki w nowych wska­za­niach medycz­nych”
prof. dr hab. inż. Renata Miko­łaj­czak

12:10 – 12:30

Prze­rwa kawowo-kanap­kowa

12:30 – 14:10

„Bada­nia mate­ria­łowe w NCBJ w kon­tek­ście roz­woju ener­ge­tyki jądro­wej w Pol­sce”
dr hab. inż. Łukasz Kur­pa­ska

„Algo­rytmy i obli­cze­nia przy pomocy kom­pu­te­rów wiel­kiej mocy”
prof. dr hab. Woj­ciech Wiślicki

„Od foto­nów do izo­me­rów – apa­ra­tura i tech­niki jądrowe w NCBJ”
dr hab. Jacek Rzad­kie­wicz

„Akce­le­ra­tory NCBJ dla medy­cyny, prze­my­słu, ochrony gra­nic i zasto­so­wań nauko­wych”
dyr. Edyta Dymow­ska