Dzień Informacyjny Euratom Fission w Programie Horyzont 2020

Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny Narodowego Centrum Badań Jądrowych — Otwock-Świerk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7
Data: 
śr., 2015-12-02 11:00 do 15:00

Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­gra­mów Badaw­czych UE oraz Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych orga­ni­zują 2 grud­nia 2015 r. w Świerku Dzień Infor­ma­cyjny Eura­tom Fis­sion w Pro­gra­mie Hory­zont 2020. Jest to dosko­nała oka­zja do zapo­zna­nia się z nowymi tema­tami naj­bliż­szych kon­kur­sów Eura­tom Fis­sion.

W pro­gra­mie Dnia Infor­ma­cyj­nego prze­wi­du­jemy przed­sta­wie­nie Pro­gramu Pracy EURATOM 2016-2017, omó­wie­nie wyni­ków i pol­skiego udziału w poprzed­nim kon­kur­sie EURATOM (2014-2015) a dodat­kowo wnio­ski i uwagi pol­skiego ewa­lu­atora pro­gramu EURATOM oraz prak­tyczne wska­zówki reali­za­to­rów pro­jek­tów. Przed­sta­wimy aspekty prawne uczest­nic­twa w pro­gra­mach EURATOM (np. umowy gran­towe i kon­sor­cyjne, klau­zule pouf­no­ści i ochrony wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej). Zapre­zen­to­wana zosta­nie kon­cep­cja pro­jektu odpo­wia­da­ją­cego na wezwa­nie NFRP-10 (Sup­port for the opti­mi­sed use of Euro­pean rese­arch reac­tors), do któ­rego NCBJ zamie­rza zapro­sić wszyst­kie reak­tory badaw­cze (i orga­ni­za­cje reak­to­rowe) z Europy.

Spo­tka­nie odbę­dzie się w godzi­nach 12:00 – 16:00
Miej­sce: Park Nau­kowo-Tech­no­lo­giczny Naro­dowego Cen­trum Badań Jądro­wych — Otwock-Świerk, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych, ul. Andrzeja Soł­tana 7

Reje­stra­cja jest obo­wiąz­kowa i znaj­duje się pod adre­sem: https://www.survey­mon­key.com/r/7Q6KS2V