Intra-Dose

Projekt Intra Dose to budowa Kompleksowego Systemu do Radioterapii Śródoperacyjnej wiązkami elektronowymi.

Pro­jekt In­tra Do­se to bu­do­wa Kom­plek­so­we­go Sy­ste­mu do Ra­dio­te­ra­pii Śródope­ra­cyj­nej wiąz­ka­mi elek­tro­no­wy­mi. Jest to jest jed­na z naj­no­wo­cze­śniej­szych me­tod le­cze­nia wie­lu ro­dza­jów no­wo­two­rów. Mo­że być sto­so­wa­na w sze­ro­kim spek­trum cho­rób no­wo­two­ro­wych, zlo­ka­li­zo­wa­nych w gru­czo­łach pier­sio­wych, w ob­sza­rze mied­ni­cy i ja­my brzusz­nej, a tak­że w ob­sza­rze gło­wy i szyi. Le­cze­nie po­lega na po­łą­cze­niu za­bie­gu chi­rur­gii on­ko­lo­gicz­nej z bez­po­śred­nio po nim na­stę­pu­ją­cym za­bie­giem ra­dio­te­ra­pii wiąz­ką elek­tro­nów o du­żej ener­gii i in­ten­syw­no­ści, po­da­wa­ną bez­po­śred­nio w otwar­te po­le ope­ra­cyj­ne. Po­zwa­la to skró­cić ca­łe le­cze­nie o kil­ka ty­go­dni, jed­no­cze­śnie podno­sząc je­go ja­kość i ob­ni­ża­jąc kosz­ty.

W projekcie, oprócz jednostek naukowo-badawczych uczestniczą partnerzy przemysłowi mający wiedzę na temat rynku usług i urządzeń medycznych związanych z radioterapią (spółka UJP Hitec Systems S.A.) oraz z rozwiązaniami dedykowanymi dla bloków operacyjnych (firma Jarosław Kołcun). Firma UJP Hitec Systems S.A. opracuje, w ramach projektu, dedykowany moduł planowania radioterapii śródoperacyjnej, zaś Jarosław Kołcun wyposaży urządzenie w system audio-wizualny. Rolą partnerów przemysłowych jest także weryfikacja proponowanych rozwiązań na poszczególnych etapach projektu z punktu widzenia zasadności ekonomicznej. Po zakończeniu projektu partnerzy przemysłowi odpowiedzialni będą za komercjalizację wyników.

 

Projekt Intra Dose to budowa Kompleksowego Systemu do Radioterapii Śródoperacyjnej wiązkami elektronowymi.
Status: 
Zakończony/Finished