HR Excellence in Research

Działania w 2019 r. - 2020 r.

W 2019 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzymało prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to wyróżnienie instytucjom, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej i zapewniają pracownikom przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju kariery zawodowej. Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające postanowienia Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i promuje takie instytucje wśród organizacji międzynarodowych i badaczy jako podmioty zapewniające najlepsze warunki pracy i rozwoju.

W okresie 2019-2021 zgodnie z harmonogramem planu działań (Action Plan) w ramach otrzymanego wyróżnienia zrealizowano szereg akcji na rzecz rozwoju kadr naukowych. Wyróżnienie „HR Excellence in Research” jest dla nas zobowiązaniem do stosowania standardów HRS4R i ciągłego doskonalenia. Chcemy, żeby NCBJ był atrakcyjnym miejscem dla ludzi z pasją i naukowców z całego świata. Utworzona została Strategia HR dla NCBJ dotycząca pracowników NCBJ zatrudnianych na stanowiskach naukowych i badawczo technicznych. Określono w niej pożądane wartości kultury organizacyjnej w odniesieniu do osób, zespołów i departamentów badawczych Instytutu. Strategia HR określa także najważniejsze kierunki działań NCBJ w obszarach doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników naukowych: tj. wspieranie i wzmacnianie postaw odpowiedzialności zarówno w odniesieniu do realizacji planów badawczych, jak i do praktycznego stosowania 40 zasad opisanych w Europejskiej Karty Naukowca, które po części dotyczą samych pracowników naukowych, a po części stanowią zobowiązanie instytucji naukowej jako pracodawcy.

Obszarem, nieustanie usprawnianym jest proces rekrutacji, którego głównym celem jest ułatwienie zatrudniania najlepszych kandydatów na stanowiska naukowe zgodnie z Polityką OTM-R w NCBJ. Polityka rekrutacji OTM-R odnosi się do wszystkich stanowisk naukowych oraz do wszystkich potencjalnych kandydatów niezależnie od stopnia zaawansowania kariery i oczekiwanych oraz posiadanych stopni naukowych.

Rosnąca skala i złożoność współpracy międzynarodowej, oraz rosnące oczekiwania mobilności kadr naukowych (UE i szerzej) sprawiają, że w przyszłości coraz bardziej potrzebne będzie czasowe i stałe zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy oraz wspieranie mobilności międzynarodowej pracowników NCBJ pracujących na stanowiskach naukowych.

W 2019 r, wraz z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej utworzono interdyscyplinarne studia doktorskie, kształcące młodych naukowców w wielu działach fizyki i chemii takich jak np. fizyka i chemia jądrowa, fizyka reaktorowa, radiofarmacja, fizyka wysokich energii, kosmologia i astrofizyka. Od początku staraliśmy się, żeby była to inicjatywa międzynarodowa. Podobnie jak nasze studia doktoranckie – RADFARM czy PHD4GEN. Podjęto aktywne, praktyczne działania takie jak: prowadzenie międzynarodowych rekrutacji zarówno na wolne stanowiska pracy, również do Szkoły Doktorskiej, kontynuowanie zaangażowania w międzynarodowe projekty, kooperacje i tworzenie konsorcjów. Dzięki temu od 2018 roku grupa studentów i pracowników zagranicznych zwiększyła się z 27 do 55 osób.

Ponadto stworzono bardziej przyjazne warunki i procedury przyjmowania i wdrażania do pracy nowych pracowników naukowych (szczególnie pracowników z zagranicy – powstała nowa funkcja Hospitality Manager). Przygotowano także powitalny podręcznik dla nowozatrudnionych w wersji polskiej i angielskiej dla wszystkich pracowników NCBJ. Przygotowana została procedura adaptacji nowozatrudnionych, wraz z praktycznym materiałem dla kierowników zespołów.

Działania te pomagają nam rozwijać Instytut, stają się platformą do nawiązywania kontaktów i źródłem inspiracji do wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Jednocześnie podnoszą nasze znaczenie i rozpoznawalność w świecie.

Podjęto działania mające na celu zwiększenie świadomości zasad opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca, w szczególności zasad etyki profesjonalnej oraz anty-dyskryminacyjnych, poprzez aktualizację i publikację Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk (PAN) 25.06.2020, publikacja materiałów dot. sposobu procedowania różnych kategorii skarg i odwołań oraz organizację szkoleń dla komisji konkursowych prowadzących rekrutacje na stanowiska naukowe

Do programów studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej wprowadziliśmy warsztaty umiejętności z zakresu kompetencji zarządzania sobą i zarządzania zespołami. Zajęcia te odbywają się w I i II kwartale 2021 r.

Wyróżnienie HR Excellence in Research nie jest przyznawane na zawsze. Instytucje posiadające ten tytuł są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską. Najbliższe sprawozdanie i podsumowanie realizacji działań oraz aktualizacja dotychczasowego planu odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Wdrożony został program szkoleniowo-rozwojowy typu „talent management” adresowany do przyszłej kadry naukowej NCBJ „Future Leaders”. Program ten trwał od maja 2020 r do marca 2021 r. Z departamentów naukowo-badawczych NCBJ zgłoszono 15 osób, które wzięły udział w cyklu warsztatów szkoleniowych. Uczestnicy opracowali i realizowali indywidualne plany rozwoju kompetencji potrzebnych liderowi (takich jak zarządzanie sobą i swoją karierą, kierowanie zespołem / grupą badawczą, inne umiejętności przywódcze). Pracowali tez indywidualnie z zaproszonymi do programu piętnastoma mentorami. Ważnym elementem programu była praca w 3-osobowach zespołach projektowych, rezultaty będą wykorzystywane i wdrażane w przyszłości. Treścią projektów było m.in. doskonalenie sposobów kierowania projektami i zespołami.

Jako jeden z efektów programu planowana jest otwarta dla wszystkich liderów NCBJ platforma wymiany doświadczeń (best practice sharing). Rekrutacja do II edycji programu Future Leaders rozpocznie się w II połowie 2021 r.

 


 

 
 
HR Excellence in Research

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzymało prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research.

Z radością informujemy, że 3 września 2019 roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych dołączyło do elitarnego grona jednostek badawczych mogących pochwalić się prestiżowym wyróżnieniem „HR Excellence in Research”.

Komisja Europejska przyznaje to wyróżnienie instytucjom, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej i zapewniają pracownikom przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju kariery zawodowej.

NCBJ znajduje się także na liście uznanych instytucji HRS4R (HR Strategy for Researchers), którym przyznano prawo korzystania ze specjalnego logo do podkreślenia swojego zaangażowania we wdrażanie jasnych i przejrzystych procedur rekrutacji naukowców.
Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające postanowienia Europejskiej Karty i Kodeksu, organizując dla nich spotkania i panele dyskusyjne. Ponadto promuje takie instytucje wśród organizacji międzynarodowych i badaczy jako podmioty zapewniające najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Jednym z ważniejszych zadań na najbliższe lata jest usprawnienie procedur rekrutacyjnych, które ułatwią zatrudnienie najlepszych kandydatów na stanowiska naukowe. Dlatego zaplanowano szereg działań związanych z poprawą obecnych procedur NCBJ dotyczących rekrutacji naukowców. Po otrzymaniu wyróżnienia odpowiednio zaktualizowano harmonogram działań na kolejne lata (do 2021 r.).

Wyróżnienie HR Excellence in Research nie jest przyznawane na zawsze. Instytucje posiadające ten tytuł są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

 

HR Excellence in Research