Elektronika i detektory

Zarówno badania czysto naukowe, jak i stosowanie nowoczesnych technologii wymagają specjalistycznej aparatury. W Instytucie prowadzone są prace nad opracowaniem i charakteryzacją detektorów i elektroniki jądrowej. W szczególności, badania i ekspertyzy w dziedzinie nowych technik scyntylacyjnych i półprzewodnikowych są adresowane do międzynarodowych ośrodków naukowych i europejskiego przemysłu jądrowego. Ponadto konstruowana jest specjalizowana elektronika dla eksperymentów fizyki wysokich energii w CERN oraz aparatura do spektrometrii promieniowania jądrowego.