Dozymetria w ochronie radiologicznej

Dozymetria jest to dział fizyki technicznej obejmujący zagadnienia pomiarów i obliczeń dawek lub innych parametrów promieniowania jonizującego, które mają wpływ na skutki oddziaływania promieniowania z materią, a w szczególności z ciałem człowieka. Stanowi ona istotny element oceny wielkości narażenia na promieniowanie jonizujące osób pracujących zawodowo w warunkach narażenia, a także ogółu ludności.

Pracownia Dozymetrii Promieniowania Mieszanego w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych prowadzi badania w zakresie dozymetrii w ochronie radiologicznej obejmujące:

  • Badania zjawisk jonizacji i rekombinacji jonów w gazach pod ciśnieniem do 5 MPa.
  • Opracowanie metod wyznaczania roboczych wielkości dozymetrycznych oraz rozkładu dawki względem LET w polach promieniowania mieszanego, za pomocą wysokociśnieniowych komór jonizacyjnych.
  • Projektowanie i konstrukcja rekombinacyjnych komór jonizacyjnych.
  • Rozwój metod dozymetrii dla potrzeb radioterapii hadronowej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii borowo-neutronowej.
  • Metrologia pól promieniowania mieszanego.
  • Opracowania metod pomiaru i detektorów jonizacyjnych dla ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa radiacyjnego.
  • Rozwój metod dozymetrii skażeń wewnętrznych.