Przewody doktorskie

Autor Rok obrony Tytuł
Łaszyńska Ewa 2019 Badania kalibracyjne aparatury przeznaczonej do aktywacyjnej diagnostyki neutronów z reakcji syntezy jądrowej D-T w tokamaku JET
Łuczak Paweł 2012 Badanie mionów w wielkich pękach atmosferycznych przy pomocy Detektora Śladowego Mionów w eksperymencie KASCADE-Grande
Malinowska Aneta 2007 Badanie emisji protonów reakcji syntezy emitowanych z układu typu plasma focus
Malinowski Karol 2012 Badania eksperymentalnei komputerowe symulacje emisji jonów z akceleratora plazmowego RPI-IBIS
Małkiewicz Przemysław 2009 Modelling Cosmological Singularity with Compactified Milne Space
Mianowska Zuzanna 2022 Badania energetycznej zdolności i nieproporcjonalnej odpowiedzi świetlnej scyntylatora Csl:TI w oparciu o spektrometrię cyfrową
Miroszewski Artur 2021 Poprawki kwan­towe i pro­blem oso­bli­wo­ści w kosmo­lo­gii
Miśta-Jakubowska Ewelina 2021 Mikroanaliza wczesnośredniowiecznych zabytków zawierających stopy srebra
Nair Rahul Rama­chan­dran 2020 Bada­nie śla­dów ter­ma­li­za­cji w emi­sji czą­stek nała­do­wa­nych z uży­ciem zmien­nych stożka świetl­nego w zde­rze­niach ultra­re­la­ty­wi­stycz­nych cięż­kich jonów
Nakoneczny Szymon 2022 Machine learning based catalogs of quasars and galaxies for cosmological studies
Nassalski Antoni 2010 Wspólny detektor do tomografii pozytonowej i rentgenowskiej
Nilsson Nils Albin 2020 Aspects of Lorentz and CPT Violation in Cosmology
Pągowska Karolina 2012 Procesy defektowania i termicznie aktywowane transformacje defektowe w implantowanych warstwach epitaksjalnych AlxGa1-xN
Parkhomenko Aleksander 2009 Single-particle effects in the properties of heavy and superheavy nuclei
Plebaniak Zbigniew 2019 Badanie wpływu parametrów modeli oddziaływań wielkich energii na rozwój WPA i możliwości pomiarowe eksperymentu JEM-EUSO

Strony