BRILLIANT

Brilliant + logo

Region Unii Euro­pej­skiej wokół Morza Bał­tyc­kiego, w szcze­gól­no­ści kraje Esto­nia, Łotwa i Litwa, nie są odpo­wied­nio zin­te­gro­wane z euro­pej­ską sie­cią ener­ge­tyczną. Pod koniec 2009 r. Elek­trow­nia w Igna­li­nie (Litwa), która wytwa­rzała około 70–75% ener­gii elek­trycz­nej na Litwie i dostar­czyła ener­gię elek­tryczną dla Łotwy i Esto­nii, została trwale zamknięta, pozo­sta­wia­jąc region bez bez­piecz­nego i sta­bil­nego źró­dła ener­gii. Po tym Litwa, Esto­nia i Łotwa zaczęły oma­wiać budowę nowej elek­trowni jądro­wej typu ABWR w Visa­gi­nas (Litwa). W odróż­nie­niu Pol­ska opra­co­wała wła­sny Pro­gram Ener­ge­tyki Jądro­wej, ale także jest została poten­cjal­nym part­ne­rem w opra­co­wa­niu i budo­wie elek­trowni jądro­wej w Visa­gi­nas.

W budo­wie są nowe połą­cze­nia z sie­cią elektroener­ge­tyczną Litwa – Szwe­cja i Litwa – Pol­ska, które powinny zacząć dzia­łać pod koniec 2015 roku, zapew­nia­jąc moż­li­wość syn­ch­ro­ni­za­cji sieci elek­trycz­nej regionu bał­tyc­kiego z kon­ty­nen­talną Europą. Budowa nowej elek­trowni jądro­wej wpływa na cały region nie tylko w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii, ale także makro­eko­no­mii.

W kra­jach regionu Morza Bał­tyc­kiego ist­nieje inny poziom wie­dzy na temat bez­pie­czeń­stwa jądro­wego i radio­lo­gicz­nego oraz infra­struk­tury badaw­czo-roz­wo­jo­wej. BRILLIANT został opra­co­wany w celu zna­le­zie­nia opty­mal­nego roz­wią­za­nia regio­nal­nego przez stwo­rze­nie plat­formy współ­pracy dla nowo­cze­snych roz­wią­zań elek­tro­ener­ge­tycz­nych. Zosta­nie to osią­gnięte poprzez okre­śle­nie gra­nic dla roz­woju ener­ge­tyki jądro­wej w regio­nie Morza Bał­tyc­kiego i przy­go­to­wa­nie gruntu pod jej powsta­nie. Pro­jekt ma na celu wymianę wie­dzy, kom­pe­ten­cji i infra­struk­tury mię­dzy kra­jami regionu bał­tyc­kiego – Esto­nią, Łotwą, Litwą, Pol­ską i Szwe­cją. Firma VAE SPB (Litwa) została utwo­rzona w celu reali­za­cji prac przy­go­to­waw­czych nowej elek­trowni jądro­wej Visa­gi­nas. VAE SPB jest part­ne­rem prze­my­sło­wym w pro­jek­cie dostar­cza­ją­cym wiele cen­nych infor­ma­cji.

Współ­praca mię­dzy part­ne­rami pro­jektu zapewni lep­szą koor­dy­na­cję z bie­żą­cymi i przy­szłymi pro­jektami Eura­tom, w szcze­gól­no­ści, tymi które ofe­rują dostęp do infra­struk­tur badaw­czych w połą­cze­niu z wyso­kiej jako­ści pro­gramami edu­ka­cyj­nymi.

Brilliant - logo
Status: 
Zakończony/Finished