Organizowanie europejskiej społeczności badań materiałów jądrowych

NCBJ uczestniczy w europejskim projekcie ORIENT-NM. Celem projektu jest zbadanie możliwości i krytyczna ocena wartości dodanej, która by wynikała z ustanowienia współfinansowanego europejskiego partnerstwa (CEP) w celu wsparcia rozwoju skoordynowanego europejskiego programu badań i innowacji w zakresie materiałów jądrowych. Oczekuje się, że partnerstwo takie powinno pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność Europy w dziedzinie energii jądrowej w skali światowej.

Koncepcja opiera się na stworzeniu wspólnie zarządzanego pakietu projektów badawczych selekcjonowanych, koordynowanych i ocenianych przez międzynarodowy komitet naukowy. Taka struktura powinna pozwolić na lepsze wykorzystanie środków unijnych, uniknięcie dublowania prac i scentralizowanie działań o charakterze organizacyjnym jak np. popularyzacja, szkolenia, organizacja workshopów i konferencji. Bezpośrednim celem projektu Orient NM jest przygotowanie schematu organizacyjnego projektu Co-funded European Partnership (CEP) w obszarze badań materiałów do zastosowań jądrowych. Projekt bazuje na współpracy prowadzonej w ramach platformy Joint Project Nuclear Materials programu European Energy Research Alliance. Komisja Europejska przewiduje wsparcie nowego projektu CEP w wysokości 20 mln EUR w ramach programu HORIZON-EURATOM-2023-25 NRT-01-04: Co-funded European Partnership for research in nuclear materials, co razem z przewidywanym współfinansowaniem przez państwa członkowskie umożliwi zrealizowanie projektów o wartości ok. 36 milionów euro. Projekt Orient NM w NCBJ finansowany jest w ramach projektu Komisji Europejskiej nr. 899997 i Projektu Międzynarodowego Współfinansowanego przyznanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nr. 5244/H2022/2. W NCBJ projektem kieruje prof. Jacek Jagielski.

Próbka w Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ