Menu odnośników dodatkowych

Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD

O projekcie CERAD na konferencji NOMATEN

W ramach trzydniowej konferencji roboczej NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15-17.05.2018 r.) zorganizowano sesję równoległą młodych badaczy radiofarmaceutyków oraz sesję plenarną dotyczącą radiofarmaceutyków, która zakończyła się dyskusją okrągłego stołu. Na obu sesjach wygłoszono w sumie kilkanaście referatów, w tym trzy referaty plenarne. ----

Wkrótce powinno się zakończyć przygotowywanie terenu pod budynek CERAD

CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
W Świerku trwają prace na placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. W miejscu, w którym powstanie trójkondygnacyjny budynek laboratorium, rozebrano starą kotłownię i usuwane są jej fundamenty. ----

Spotkanie inauguracyjne Rady Konsorcjum CERAD

2 mar­ca 2018 r. od­by­ło się spo­tka­nie in­au­gu­ra­cyj­ne Ra­dy Kon­sor­cjum CERAD. Przed­sta­wi­cie­le sze­ściu in­sty­tu­cji wspól­nie re­ali­zu­ją­cych pro­jekt spo­tka­li się w Śro­do­wi­sko­wym La­bo­ra­to­rium Cięż­kich Jo­nów Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. ----

Już wiadomo kto wybuduje CERAD

12 grudnia w Świerku podpisano umowę z kompleksowym wykonawcą centrum CERAD wybranym po przeprowadzeniu unijnej procedury przetargowej. Spółka CP OK2 z Krakowa zrealizuje inwestycję do połowy 2021 r. W obiekcie znajdzie się m.in. nowoczesny cyklotron do wytwarzania radioizotopów wiązkami protonów, deuteronów i cząstek alfa.  ----

W NCBJ powstanie Centrum Projektowania i Syntezy nowych leków antynowotworowych - CERAD

Za trzy la­ta za­cznie dzia­łać su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ. Umo­wę o do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu „CERAD” ze środ­ków UE pod­pi­sa­no dziś, 22 ma­ja 2017 r., w War­sza­wie. ----

Strony