Współpraca ze szkołami

Jeste­śmy zaan­ga­żo­wani w popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy o

  • pro­mie­nio­wa­niu kosmicz­nym,
  • detek­to­rach pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego,

a także w różne akcje przy­bli­ża­jące zain­te­re­so­wa­nym oso­bom współ­cze­sną wie­dzę o

  • astro­fi­zyce,
  • fizyce wyso­kich ener­gii,
  • fizyce czą­stek ele­men­tar­nych,
  • bada­niach pro­wa­dzo­nych w CERNie, DESY i innych podob­nych ośrod­kach.

Głów­nym adre­sa­tem naszych dzia­łań popu­la­ry­za­tor­skich jest mło­dzież szkół ponad­gim­na­zjal­nych w Łodzi. Mamy bar­dzo dobre kon­takty z nauczy­cie­lami fizyki i ze szko­łami łódz­kimi.

Pod­sta­wową naszą dzia­łal­no­ścią sku­pia­jącą duże grupy mło­dzieży jest Pro­jekt im. Rolanda Maze’a – sieć detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­nego roz­miesz­czo­nych na dachach łódz­kich szkół.
Wspó­łor­ga­ni­zu­jemy szkolne sesje naukowe popu­la­ry­zu­jące współ­cze­sną fizykę i astro­fi­zykę.
I Sesja im. Rolanda Maze’a odbyła się 23 listo­pada 2004 r. w XXVI LO  - kopia strony w archiwach WaybackMachine.
II Sesja 7 kwiet­nia 2005 r. w XXXII LO ,
III Sesja 14 listo­pada 2005 r. w III LO,
IV Sesja 24 kwiet­nia 2006 r. w XVIII LO - kopia strony w archiwach WaybackMachine,
V Sesja 25 stycz­nia 2007 r. w XLIII LO (wraz z video-kon­fe­ren­cją z CERNem i ZIBJ w Dub­nej) - kopia archiwalna,
VI Sesja 20 kwiet­nia 2007 r. w XVIII LO (kopia: WaybackMachiner) razem z I Kon­kur­sem Maze’a.
VII Sesja 1 lutego 2008 r. w XXIII LO na temat „Skąd prąd? „ o ener­ge­tyce jądro­wej.

Wspó­łor­ga­ni­zo­wa­li­śmy wyjazdy mło­dzieży do ZIBJ w Dub­nej i Amster­damu (HiSPARC, HET Amster­dams Lyceum, NIKHEF) w 2007 r.

Uczest­ni­czy­li­śmy w kolej­nych edy­cjach Festi­walu Nauki, Tech­niki i Sztuki w Łodzi.
Wzię­li­śmy udział w Pik­niku Nau­ko­wym Radia BIS 26 maja 2007 r. w War­sza­wie (kopia WaybackMachine).

Popu­la­ry­za­cją fizyki jądro­wej w spo­sób pro­fe­sjo­nalny zaj­muje się Dział Edu­ka­cji i Szko­leń (SE) NCBJ w Świerku. Orga­ni­zo­wane są m.in. sys­te­ma­tyczne lek­cje fizyki pro­mie­nio­twór­czo­ści dla uczniów i stu­den­tów oraz kursy dla nauczy­cieli.