Infor­ma­cja o bez­płat­nych szko­le­niach Else­vier

Uprzej­mie infor­muję, że ze względu na panu­jącą pan­de­mię, spe­cjal­nie

dla pol­skich uczelni i jed­no­stek nauko­wych, w Else­vier został przy­go­to­wany cykl szko­leń on-line w języku pol­skim.

Har­mo­no­gram tych szko­leń udo­stęp­niamy na stro­nie:

https: //vls. icm. edu. pl/zasady/2020/Else­vier/Else­vier_webinars_POLISH. pdf

Szko­le­nia Else­vier (nie tylko w języku pol­skim) są dostępne na kanale

Else­vier na plat­for­mie Bri­gh­tTalk:

https: //www. bri­ght­talk. com/chan­ne­l/10439

Szko­le­nia są bez­płatne ale wyma­gają reje­stra­cji użyt­kow­nika na plat­for­mie Bri­gh­tTalk (reje­stra­cja też jest bez­płatna)